• Nieuwe Miedbringer is uit

  7 augustus 2020

  De nieuwe zomer-Miedbringer is uit. Iedere donateur heeft het mededelingen- en informatieblad van de Stichting Ons Schellingerland inmiddels in de bus gekregen. Mocht dat niet zo zijn, dan even een berichtje naar onze secretaris Jaap Smit of penningmeester Janna Lettinga via de emails sjoekedam@planet.nl of janna.lettinga@hetnet.nl.

   

 • Nieuwe Miedbringer

  5 augustus 2020

  Nieuwe Miedbringer

  De nieuwe Miedbringer, de tweede editie van dit bijzondere jaar, verschijnt zeer binnenkort. Donateurs van de Stichting Ons Schellingerland: houd uw brievenbus in de gaten! In dit nummer onder meer de agenda van de komende jaarlijkse donateursvergadering in september. 

 • Beroep tegen bouwplannen Pluktuin

  6 juli 2020

  Beroep bouwplannen Pluktuin

  Opnieuw is SOS in beroep gekomen tegen het gewijzigde bestemmingsplan Zelfpluktuin Groenhof. Dat heeft er in geresulteerd dat bestuursleden niet meer welkom zijn in de pluktuin, constateert toekomstig voorzitter Jan Willem Spanjer. Dat is jammer omdat SOS niets tegen de pluktuin heeft maar wel tegen de realisering aldaar van een bedrijfswoning met schuur. In eerste instantie heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het beroep  van SOS gehonoreerd.  Nog steeds is volgens SOS onvoldoende gemotiveerd waarom ten behoeve van het toezicht de bouw van een bedrijfswoning noodzakelijk is. Maar ook is de motivering ten aanzien van de volwaardigheid van het bedrijf gebrekkig. Hierbij is het beroepschrift van SOS weergegeven. Hierin kunt u lezen waarom naar de mening van SOS het nieuwe besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan dient te worden vernietigd. Nogmaals, het is jammer dat bestuursleden worden weggestuurd van de pluktuin onder toevoeging dat SOS zich overgeeft aan list en bedrog. Daarvan is geen sprake: ons beroep dient mede om te voorkomen dat ook anderen een bedrijfswoning in de polder kunnen realiseren en er dus sprake kan zijn van precedentenwerking.

   

 • Donateursvergadering

  1 juli 2020

  Het bestuur van de Stichting Ons Schellingerland is overgegaan tot de voorbereidingen voor de jaarlijkse algemene donateursvergadering. Mocht de situatie blijvend de goede kant uitgaan met betrekking tot het coronavirus, kan, met in achtneming van de anderhalve meter afstandsregel, de vergadering worden gehouden. De datum is geprikt: vrijdag 18 september 2020.

 • Brief aan de raad met de Zienswijze van SOS op planvorming Dellewal

  14 mei 2020

  Zienswijze SOS op planvorming Dellewal

  In een brief aan de raad wordt de zienswijze van SOS op de planvorming rond Dellewal toegelicht.  De conclusie van SOS is, dat in het voortraject niet alle ruimtelijke en financiële varianten voor Dellewal deugdelijk en transparant zijn ingebracht en afgewogen. De uitgebreide toelichting vindt u in de brief.

 • Zienswijze planvorming Dellewal

  14 mei 2020

  Zienswijze Planvorming Dellewal

  Tijdens de digitale raadscommissie van 13 mei 2020 is de zienswijze van de Stichting Ons Schellingerland gepresenteerd. SOS geeft de gemeente het advies dit Ontwerpplan Dellewal in te trekken en het Dossier Dellewal bevolkingsbreed te heroverwegen.

   

Pagina's