Doelstelling SOS

De Stichting Ons Schellingerland is opgericht in 1962 met als doel het karakter van het eiland Terschelling te behouden.

Aan de basis lag de brief die in 1958 door Cees Doeksen aan de Terschellingers is gestuurd onder de titel "Een ernstig woord tot vrije mensen". Doeksen waarschuwt de Terschellingers voor de negatieve gevolgen van het opkomende massatoerisme voor het eiland en de eilander gemeenschap, en roept de Terschellingers op donateur te worden van SOS. De strijd voor het behoud van het 'eilander eigene' is vastgelegd in de statuten van de stichting. Hieronder zijn de artikelen 2 en 3 van de statuten weergegeven.

Het logo van SOS, geïnspireerd op de stormseinpaal, is indertijd ontworpen door de in Hoorn woonachtige kunstenaar Jan Deodatus, in 1962 ook bestuurslid van SOS. 

Artikel 2

SOS heeft als doel het behouden en het verbeteren van:

 1. de karakteristieke natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van Terschelling (het 'eilander eigene'), ondermeer naar beeldkwaliteit, plaats, schaal, vorm en materiaalgebruik
 2. de kwaliteit van het milieu waaronder water, bodem en lucht
 3. de gezondheid en veiligheid van de bewoners en de toeristen
 4. een goed waterbeheer en een goede ruimtelijke ordening

alles in de ruimste zin des woords. Het werkgebied omvat de gemeente Terschelling.

Artikel 3

De stichting tracht haar doel te bereiken door alle wettige middelen, in het bijzonder door:

 1. Het onderhouden van contacten met, en het stimuleren en realiseren van communicatie tussen overheidsinstanties, publieke organisaties, regionale overlegorganen, particulieren, stichtingen, verenigingen etc.
 2. het organiseren van diverse (educatieve) activiteiten op het gebied van natuur, landschap, cultuurhistorie, milieu, waterbeheer en ruimtelijke ordening, en het bundelen en op elkaar afstemmen van dergelijke activiteitengeorganiseerd door anderen
 3. het zich verzetten tegen elk project of elke ontwikkeling die het gebouwde- of ongebouwde polder-, bos-, duin-, wadden- en strandlandschap zal aantasten, en zal daartoe eventueel juridische acties ondernemen en zo nodig in rechte optreden
 4. het ontplooien van activiteiten waardoor de bevolking van de gemeente Terschelling en ook niet-eilanders bij de doelstelling van de stichting worden betrokken;
 5. het uitgeven van publicaties, het beheren van cultuurgoederen en het in stand houden van gebruiken
 6. deel te nemen in, en het zelf organiseren van, al datgene wat rechtstreeks of zijdelings verband houdt of bevorderlijk kan zijn aan de doelstellingen van de stichting, alles in de ruimste zin des woords
 7. Het verkrijgen van geldmiddelen voor het beoogde doel

 

Het oprichtingsbestuur van SOS in 1962 voor de boerderij van de fam. Buiskool achter de kerk van Hoorn. Staand v.l.n.r. Kees Roggen, Jan A. Deodatus, Gerrit Luidinga, Trijn Alta-Pals,Volkert Spanjer, Jet Schroo, Kees Doeksen. Zittend v.l.n.r. Huug den Ouden, Neeke Doeksen, Heert Klijn, Kees Cupido en Cor Swart. Foto Piet Luidenga. 

Het oprichtingsbestuur van SOS in 1962