B&Y terrein

Beroepschrift B&Y-terrein ingediend

Door SOS op di, 01/03/2016 - 13:29

SOS heeft 26 februari haar aanvullend beroepschrift tegen de bedrijfsloodsen op het B&Y-terrein ingediend bij de rechtbank. Samengevat zegt SOS daarin dat weliswaar het dertig jaar oude Bestemmingsplan West-Terschelling alleen nog voor de locatie B&Y-terrein geldig is, maar dat daar (ook) getoetst moet worden aan nieuw beleid. “Ex nunc” noemt het college dat zelf in geval van het Strandhotel Midsland aan Zee.

SOS in beroep bij de rechter over B&Y-terrein

Door Piet Zumkehr op vr, 15/01/2016 - 14:23

"Is dit straks het aanzicht dat de toerist als eerste van Terschelling zal zien?". SOS maakt zich ernstig zorgen over de mogelijke bouw van bedrijfsloodsen op het B&Y-terrein te West-Terschelling. Het authentieke karakter van West-Terschelling en het havenaanzicht wordt met de bouw van de loodsen ernstig aangetast. Projectontwikkelaar Segesta wil op het voormalige terrein van bouwbedrijf B&Y deze loodsen bouwen, omdat het plan past binnen het vigerende, maar uit de tachtiger jaren van de vorige eeuw daterende bestemmingsplan.

Actuele onderwerpen: B&Y-terrein/Groene Strand

Door SOS op za, 02/01/2016 - 12:29

In de vorige Miedbringer is al uitgebreid ingegaan op de omgevingsvergunning voor Segesta voor de bouw van bedrijfsloodsen op het B&Y-terrein naast de Walvis. Op het moment van dit schrijven (december 2015)  is er naar buiten nog geen advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften bekend op het bezwaar van SOS (3 februari 2015), en ook nog geen besluit van het College daarop. Wij gaan er van uit dat ook in dit geval de Commissie van de Bezwaarschriften zal adviseren de verleende omgevingsvergunning te vernietigen.

Actuele onderwerpen juli 2015: B&Y-terrein/ Groene Strand

Door SOS op za, 01/08/2015 - 17:00

SOS heeft bij de Commissie voor de Bezwaarschriften in mei een pleidooi gehouden tegen de Omgevingsvergunning voor bedrijfsloodsen van Segesta op het B&Y-terrein. Centraal staat dat er geen geldig Welstandsadvies onder ligt, en dat de Natuurtoets onvoldoende is en niet gevolgd is door eeen noodzakelijke 'Verklaring van geen Bedenkingen' van de provincie. Ook hier dus procedurefouten. Het Welstandsadvies van Hûs en Hiem doet denken aan de reclame "Wij van WC-eend adviseren WC-eend". Het mist de wettelijk noodzakelijke 'deugdelijke motivering' en is dus ook moeiliijk te weerleggen.

Actuele onderwerpen april 2015: B&Y-terrein/Groene Strand

Door SOS op wo, 01/04/2015 - 13:00

Projectontwikkelaar Segesta heeft inmiddels voor het voormalige B&Y-terrein aan de rand van het dorp West een bouwplan voor vijf bedrijfsloodsen van 14 meter hoog ingediend. Totaal ongepast. Zo ontstaat er een nieuwe schandvlek. En de omgevingsvergunning daarvoor is ook al verleend door de FUMO, zoals dat officieel heet: "Namens het college van burgemeester en wethouders van Terschelling". Deze keer lijkt het dus juridisch correct ondertekend, maar het is nog steeds bestuurlijk twijfelachtig.

Actuele onderwerpen december 2014: B&Y-terrein/Groene Strand

Door SOS op ma, 01/12/2014 - 14:30

Opnieuw een projectontwikkelaar, Segesta, die zijn zinnen op Terschelling heeft gezet en al vele jaren vergeefs tracht op het voormalige B&Y-terrein te veel en te hoge recreatieve appartementen en woningen te realiseren, voor de verkoop. De met Terschelling bekende directeur-grootaandeelhouder van Segesta zou toch in staat moeten zijn in goed overleg met de bewoners en de gemeente tot een goed plan te komen. Helaas. Hij lijkt de makkelijkste weg te kiezen en heeft bouwplannen ingediend bij FUMO .... voor een bedrijfsgebouw van 14 meter hoogte.

Actuele onderwerpen april 2014: B&Y-terrein, Tonnenloods

Door SOS op di, 01/04/2014 - 14:55

Twee van die terreinen betreft het voormalige B&Y-terrein en het voormalige gebouw van de Betonning. Voor beide locaties zijn private initiatieven genomen, omdat door geldgebrek bij de gemeente de bestuurlijke slagkracht mist. Dit biedt de mogelijkheid voor andere constructies: zuiver privaat, collectief of privaat-publiek. Voor de Tonnenloods wordt gedacht aan De Reis van Brandaan: van de diepste diepzee tot de hoogste atmosfeer, en alles wat daar tussen ligt. Met als rode draad het Werelderfgoed Wadden, Duuzaamheid, Klimaat, Watertechnologie, Transitie, Coproductie en nog veel meer.

Actuele onderwerpen december 2013: Planontwikkeling B&Y-terrein en Betonningsloods

Door SOS op zo, 01/12/2013 - 15:00

Het gonst op het eiland dat er iets bijzonders in de Tonnenloods op West gerealiseerd zal gaan worden. Dat zou een mooie invulling kunnen zijn voor een markant gebouw op een markante plaats aan de haven. SOS is benieuwd naar de plannen. Over het B&Y-terrein is op dit moment weinig nieuws te melden. Rond eigenaar en projectontwikkelaar Segesta is het stil. De gemeenteraad zou ten einde raad zelf met een Beeldambitieplan komen. Daarop is het wachten. SOS is niet op voorhand tegen projectontwikkelaars, zij kunnen iets wat de gemeente niet kan.

Actuele onderwerpen augustus 2013: B&Y-terrein/Groene Strand

Door SOS op do, 01/08/2013 - 15:06

Vanuit de wandelgangen is bekend dat projectontwikkelaar Segesta met een 'Nieuw" plan is gekomen, dat klinkt als 'Vernieuwde Omo'. Dat wil zeggen: voor 90% het oorspronkelijke plan met hetzelfde zeefront en op onderdelen iets aangepast. Op deze manier gaat er nog veel meer eb en vloed door het Schuitengat, voordat daar een acceptabel ontwerp ligt. Jammer, want Segesta heeft met het project Noordermiede laten zien dat ze het wel kan.

Pagina's