Actuele onderwerpen juli 2015: B&Y-terrein/ Groene Strand

Door SOS op za, 01/08/2015 - 17:00
West-Terschelling, B&Y-terrein, 2015. Foto Piet Zumkehr

West-Terschelling, B&Y-terrein, augustus 2015. Foto Piet Zumkehr

SOS heeft bij de Commissie voor de Bezwaarschriften in mei een pleidooi gehouden tegen de Omgevingsvergunning voor bedrijfsloodsen van Segesta op het B&Y-terrein. Centraal staat dat er geen geldig Welstandsadvies onder ligt, en dat de Natuurtoets onvoldoende is en niet gevolgd is door eeen noodzakelijke 'Verklaring van geen Bedenkingen' van de provincie. Ook hier dus procedurefouten. Het Welstandsadvies van Hûs en Hiem doet denken aan de reclame "Wij van WC-eend adviseren WC-eend". Het mist de wettelijk noodzakelijke 'deugdelijke motivering' en is dus ook moeiliijk te weerleggen.

Ook het onderliggende Bestemmingsplan uit 1986 is minder 'hard' dan het lijkt, of voorgesteld wordt door FUMO. Omdat het toen zittende bouwbedrijf Ybema op last van de gemeente in de jaren '90 is verplaatst naar het bedrijventerrein Nieuwe Dijk, kun je daar bestuurlijk-beleidsmatig uit opmaken dat aan de Zwarte Weg/Groene Strand in ieder geval geen bestemming 'Bedrijf' meer mogelijk werd gezien vanuit een goede Ruimtelijke Ordening. Indien het bij de herziening van het Bestemmingsplan-West in 2012 de bedoeling was geweest dat op die locatie weer, of alsnog 'Bedrijven' gewenst zouden zijn (vanuit een goede Ruimtelijke Ordening), dan had de gemeente die B&Y-locatie gewoon in dat bestemmingsplan op kunnen nemen. Omdat dat kennelijk en expliciet niet de bedoeling was, is die B&Y-bouwvlek als enige in het dorp West buiten de bestemmingsplanherziening gelaten. Er werden dus ook geen stedenbouwkundige kaders gesteld: er werd ruimte gelaten aan de initiatiefnemer Segesta. Op grond van een concreet bouwvoorstel zou een postzegelplan worden opgesteld. Dat zou dus alles kunnen zijn, behalve 'Bedrijven', uiteraard binnen een goede Ruimtelijke Ordening en vanuit een consistent beleid. Bij raadsmotie van begin 2014 is nog gesteld wat de gemeenteraad als 'meest wenselijke functie/bestemming' op die locatie zag: woningbouw met een cultuurfunctie. Derhalve zijn dat expliciet drie recente beleidsinzichten van de gemeente over en rondom de B&Y-locatie sinds de inwerkingtreding van het sterk gedateerde bestemmingsplan. Dit in afwachting van initiatieven van Segesta leidend tot een bestemmingswijziging. Deze nieuwe eigenaar was bij verwerving van het terrein op de hoogte  dat de gemeente daar expliciet geen 'Bedrijven' meer zou voorstaan. Verder is dat een ondernemersrisico, bewust aangegaan en ongetwijfeld belastingtechnisch verrekend. Een Projectontwikkelaar als Segesta mag geacht worden een maatschappelijk relevante invulling te kunnen realiseren, ook in (vooraf bekend) complexe situaties. Anders: 'ontbouwen en terug naar de natuur'. Voor de bewoners van de aangrenzende woonwijk Oud-West geldt dat bij deze Omgevingsvergunning gehandeld is in strijd met het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel, in strijd met de continuïteit van beleid. SOS en anderen hebben bij het Bestemmingsplan-West 2012 als zienswijze ingebracht het B&Y-terrein gewoon op te nemen en daarvoor stedenbouwkundige randvoorwaarden op te nemen (functies, bouwhoogten). Vergeefs. Vandaar de huidige problemen.

Het advies van de Commissie en de beslissing van het College zullen naar verwachting ook lang op zich laten wachten. Ondertussen wordt er niet gebouwd. Dat is winst.

Dit artikel is verschenen in De Miedbringer, 54, juli 2015, 1507-193, pag. 11 - 12.