procedures

Uitleg aan Raad van State aangaande beroepschrift Natura2000 over kustafslag Boschplaat

Door SOS op wo, 11/10/2017 - 14:01

SOS heeft samen met het Platform Duurzaam Landschap Terschelling een beroepschrift ingediend bij de Raad van State tegen het Beheerplan Natura2000 van Terschelling. De aanleiding daartoe is de voortdurende kustafslag op het oostelijke deel van de Boschplaat. Het op zijn beloop laten van deze kustafslag is strijdig met de behoudsdoelstelling die vanuit Natura2000 voor het gebied geldt. Bijgaand de uitleg van SOS en PDLT aan de Raad van State. 

SOS samen met het Platform Duurzaam Landschap Terschelling in beroep tegen Natura2000 over duinafslag Boschplaat

Door SOS op di, 24/01/2017 - 11:33

Op het einde van de Boschplaat is ook deze winter weer sprake van flinke kustafslag. Het Beheerplan Natura2000 voor Terschelling gaat er vanuit dat dit een natuurlijk proces is en benoemt geen maatregelen om de kustafslag tegen te gaan. De zienswijzenprocedure voor het Beheerplan is inmiddels verstreken en het Beheerplan is door de staatssecretaris van Landbouw van een handtekening voorzien. Wel is er nog een beroepsprocedure. SOS heeft nu samen met het Platform Duurzaam Landschap Terschelling beroep aangetekend tegen het in het Beheerplan geformuleerde beleid over de "eilandstaart". Hier kunt u de tekst van het beroepschrift lezen.

Beroepschrift B&Y-terrein ingediend

Door SOS op di, 01/03/2016 - 13:29

SOS heeft 26 februari haar aanvullend beroepschrift tegen de bedrijfsloodsen op het B&Y-terrein ingediend bij de rechtbank. Samengevat zegt SOS daarin dat weliswaar het dertig jaar oude Bestemmingsplan West-Terschelling alleen nog voor de locatie B&Y-terrein geldig is, maar dat daar (ook) getoetst moet worden aan nieuw beleid. “Ex nunc” noemt het college dat zelf in geval van het Strandhotel Midsland aan Zee.

SOS in beroep bij de rechter over B&Y-terrein

Door Piet Zumkehr op vr, 15/01/2016 - 14:23

"Is dit straks het aanzicht dat de toerist als eerste van Terschelling zal zien?". SOS maakt zich ernstig zorgen over de mogelijke bouw van bedrijfsloodsen op het B&Y-terrein te West-Terschelling. Het authentieke karakter van West-Terschelling en het havenaanzicht wordt met de bouw van de loodsen ernstig aangetast. Projectontwikkelaar Segesta wil op het voormalige terrein van bouwbedrijf B&Y deze loodsen bouwen, omdat het plan past binnen het vigerende, maar uit de tachtiger jaren van de vorige eeuw daterende bestemmingsplan.

Actuele onderwerpen: Zorgpension Formerum en Apparthotel Midsland aan Zee

Door SOS op za, 02/01/2016 - 12:37

Door het college zijn rond de zomer beslissingen genomen in de bezwaren- ook van SOS - tegen de door FUMO een jaar eerder verleende en zelf-ondertekende vergunningen 'van rechtswege'. 'Van rechtswege' omdat de gemeente in de gedaante van FUMO om interne redenen geen tijd had voor de gebruikelijke plantoetsing en bestuurlijke dekking. In beide gevallen heeft de gemeentelijke Adviescommissie voor de Bezwaarschriften het college geadviseerd de verleende omgevingsvergunningen te vernietigen. Dit in verband met de strijdigheid van beide bouwplannen met de respectievelijke bestemmingsplannen.

Actuele onderwerpen: B&Y-terrein/Groene Strand

Door SOS op za, 02/01/2016 - 12:29

In de vorige Miedbringer is al uitgebreid ingegaan op de omgevingsvergunning voor Segesta voor de bouw van bedrijfsloodsen op het B&Y-terrein naast de Walvis. Op het moment van dit schrijven (december 2015)  is er naar buiten nog geen advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften bekend op het bezwaar van SOS (3 februari 2015), en ook nog geen besluit van het College daarop. Wij gaan er van uit dat ook in dit geval de Commissie van de Bezwaarschriften zal adviseren de verleende omgevingsvergunning te vernietigen.

Actuele onderwerpen juli 2015: B&Y-terrein/ Groene Strand

Door SOS op za, 01/08/2015 - 17:00

SOS heeft bij de Commissie voor de Bezwaarschriften in mei een pleidooi gehouden tegen de Omgevingsvergunning voor bedrijfsloodsen van Segesta op het B&Y-terrein. Centraal staat dat er geen geldig Welstandsadvies onder ligt, en dat de Natuurtoets onvoldoende is en niet gevolgd is door eeen noodzakelijke 'Verklaring van geen Bedenkingen' van de provincie. Ook hier dus procedurefouten. Het Welstandsadvies van Hûs en Hiem doet denken aan de reclame "Wij van WC-eend adviseren WC-eend". Het mist de wettelijk noodzakelijke 'deugdelijke motivering' en is dus ook moeiliijk te weerleggen.

Actuele onderwerpen april 2015: B&Y-terrein/Groene Strand

Door SOS op wo, 01/04/2015 - 13:00

Projectontwikkelaar Segesta heeft inmiddels voor het voormalige B&Y-terrein aan de rand van het dorp West een bouwplan voor vijf bedrijfsloodsen van 14 meter hoog ingediend. Totaal ongepast. Zo ontstaat er een nieuwe schandvlek. En de omgevingsvergunning daarvoor is ook al verleend door de FUMO, zoals dat officieel heet: "Namens het college van burgemeester en wethouders van Terschelling". Deze keer lijkt het dus juridisch correct ondertekend, maar het is nog steeds bestuurlijk twijfelachtig.

Ons 50-jarig jubileum en de toekomst van onze Stichting

Door SOS op zo, 01/04/2012 - 15:57

Op 17 juli 2012 doet zich het heugelijke feit voor dat onze Stichting 50 jaar bestaat. Vanaf 1962 hebben vele zeer betrokken bestuurders zich uiterst gemotiveerd ingezet voor het behoud van het bijzondere karakter van Terschelling. Nu, anno 2012, mogen we met trots terug kijken op een geslaagde invulling van onze doelstelling. Terschelling onderscheidt zich in zeer positieve zin van de andere Nederlandse Waddeneilanden.