Dellewal

Door Gerard Muiser op do, 07/11/2019 - 17:52

Dellewal, reactie SOS

SOS richt zich met de volgende brief over Dellewal tot gemeente Terschelling: college, raad en raadsfracties. 

Gemeente Terschelling

College, raad en raadsfracties
Postbus 14
8880 AA West-Terschelling  

Lies, 4 november 2019

Betreft: (voor-)Ontwerp-Bestemmingsplan Dellewal

Geachte college, raad en raadsfracties,

Tijdens de raadscommissievergadering van eind juni 2019 werd bij de behandeling van bovenstaand onderwerp door u allen gesteld dat het voorontwerp-bestemmingsplan als ontwerp-bestemmingsplan doorgestuurd en afgehandeld kon worden (“Klap erop”). En dat er geen nadere dialoog met belanghebbenden en de bevolking meer nodig was. Vooruitlopend op, en tijdens het proces van Ontwerp-Bestemmingsplan zou er nog genoeg tijd zijn voor reactie op de Reactienota met inspraakbijdragen, waaronder die van SOS.

Omdat de gehele Baai Dellewal voor het eiland Terschelling een belangrijk dossier is - en SOS zich vanuit haar statutaire doelstelling terdege op het vervolgtraject wil voorbereiden - richt zij zich met het volgende tot u. SOS verwijst daarbij naar de Wet Openbaarheid van Bestuur en de Algemene Wet Bestuursrecht (‘motiveringsplicht’ en ‘deugdelijk bestuur’).

Eerst wil SOS opmerken dat de gemeente in het dossier Dellewal drie rollen vervult die elk - en in onderlinge relatie - strijdigheden met zich mee brengen:
  Rol A: de gemeentelijke organisatie (Financiën) als private grondeigenaar, dus vanuit  ‘eigen belang’;
  Rol B: de gemeente als behartiger namens de burgers van het ‘algemeen belang’  (‘goede ruimtelijke ordening’);
  Rol C: twee raadsfracties als indiener van een ‘raadsmotie’ (6 tegen 5).

Ten tweede wil SOS opmerken dat in het beleidsvormend voortraject niet alle ruimtelijke en/of financiële modellen en mogelijkheden voor Dellewal (Dancing én Baai) aan de orde zijn geweest en binnen de raad via open dialoog zijn behandeld. Ook niet in openbaarheid met burgers.

Meer specifiek vraagt SOS uw aandacht voor het volgende:
Lopende het planvormingsproces rond Dellewal, gerekend vanaf september 2013 zijn er op verschillende momenten beleidskeuzen gemaakt en raadsuitspraken gedaan die een richtingbepalend effect hebben gehad. In het kader van de noodzakelijke ‘deugdelijke motivering’ en ‘goede ruimtelijke ordening’ wil SOS nadere schriftelijke onderbouwingen ontvangen van die impliciete of expliciete beleidskeuzen en -uitspraken.

Concreet gaat het om de volgende rapporten, notities of uitspraken:

De raadsmotie van oktober 2013 over het dancingterrein Dellewal (wonen);
De Quickscan van bureau BügelHajema naar het Natuurherstelplan (ruimtelijk en financieel) van de Stichting Natuurherstel Baai Dellewal (april 2016 – 2017), en de beleidsreactie van het college daarop;
Het rapport van Bureau BügelHajema met vergelijking van enkele ruimtelijk-financiële modellen voor Dellewal (natuur, hotel of woningen). Deze is gebruikt voor de burgerbijeenkomst in ET10 (juni 2017);
Het rapport van “De accountant van de gemeenteraad” over het financieringsmodel van de Stichting Natuurherstel Baai Dellewal (oktober/november 2017), en de beleidsreactie van het college daarop;
De onderbouwing van de stemverklaring van het CDA (A.Romar) tijdens de raadsvergadering van 19 december 2017: “Geen vertrouwen in de Baaistichting”. Dit is van belang omdat het CDA met twee stemmen zorgde voor een raadsmeerderheid voor een motie van de PvdA (6 tegen 5 voor woningen);
De onderbouwing van de uitspraak van het CDA (commissielid A.Romar) tijdens de commissievergadering van juni 2019 dat: “De makelaars op het eiland bevestigen dat luxe appartementen voor eilanders op Dellewal voor 700.00 euro makkelijk verkocht kunnen worden”. Graag een schriftelijke toelichting van tenminste twee onpartijdige makelaars;
Het rapport van Bureau Weusthuis over de financieringsmodellen voor Dellewal (dancingterrein en campus Victoria), toegezegd in juni 2019 (raadscommissie).

SOS ziet de gevraagde stukken graag tegemoet vóór vrijdag 29 november 2019 en verwacht een brede maatschappelijke afweging van alle ruimtelijke en financiële modellen, ook die door andere partijen zijn ingebracht.

In afwachting,

namens het SOS-bestuur,

 

H.J. Hees – voorzitter     J.A. Smit – secretaris