Balans 31 december 2020

Door Gerard Muiser op ma, 25/10/2021 - 10:14

Balans per 31 december 2020

       
Activa 2020

Liquide middelen:
Rabobank rekening courant          7.204
Rabobank bedrijfsspaarrekening 71.815
                                                      -------
Totaal                                            79.019

Passiva 2020

Vermogen:
Nog te betalen               43
Algemene reserve   78.976

                               ------------

Totaal                      79.019

Staat van baten en lasten

Baten 2020

Donaties en giften 19.374
Subsidies                   312
Rentebaten                   6
                                --------
                                                19.692

Lasten 2020

Bestuurskosten         653
Administratiekosten   310
Donateurskosten     5.046
Algemene kosten    1.457
                                 ------
                                                 7.466
                                                   ------
Resultaat                                 12.226