Jaarlijkse donateursvergadering, agenda

Door Gerard Muiser op vr, 16/08/2019 - 18:21

Donateursvergadering 2019

De Algemene Bestuurs- en Donateursvergadering zal gehouden worden op vrijdag 20 september 2019 om 19.30 uur in het gebouw 'De Kraak' van MooiWeer, Burg. Reedekerstraat 56-B te West-Terschelling.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter.

2. Mededelingen door de secretaris / ingekomen stukken.

3. Notulen van de 56ste donateursvergadering van 14 september 2018. Deze notulen staan afgedrukt in De Miedbringer van december 2018 (nr. 1812-203).

4. Jaarverslag 2018. Dit jaarverslag staat afgedrukt in de Miedbringer van april 2019 (nr. 1904-204).

5. Financieel verslag 2018 en begroting 2019. Hierover vindt u informatie in deze Miedbringer.

6. Verslag Kascommissie. Benoemen nieuwe kascommissie.

7. Bestuursverkiezing. Dhr. J. C. Bos is dit jaar aftredend. Maar hij stelt zich wederom herkiesbaar.

8. Miedbringer, website, donateurswerving (communicatie) .

9. Rondvraag.

Pauze I.

10. Actuele onderwerpen en de rol van SOS daarin.

11. Externe ontwikkelingen die aandacht van SOS behoeven.

Pauze II.

Hierna zal Dhr. Buiskool een film van vroeger vertonen.

12. Sluiting