SOS bij de rechter

Door Gerard Muiser op za, 15/12/2018 - 12:26

Afgelopen periode heeft S.O.S. bij diverse rechtszittingen de gemeente ontmoet. Een korte samenvatting van deze bijeenkomsten volgt hieronder.

Tipitenten

Op 26 maart 2018 troffen partijen elkaar in Leeuwarden ten overstaan van de Voorzieningenrechter. Aanleiding tot het geschil betrof de weigering van de gemeente om handhavend op te treden tegen de Tipitenten als kampeermiddel in het kader van Kamperen bij de boer. De Tipitenten waren namelijk uitgevoerd met houten wanden, een houten vloer en een houten verdiepingsvloer met trap. S.O.S. was van mening, dat de tenten in feite bouwwerken waren. De gemeente gaf een gedoogbeslissing af.
De rechtbank was van mening dat het ging om houten Tipitenten en dat de gemeente een beginselplicht heeft om te handhaven. Dat heeft de gemeente gedaan. Bij nieuw besluit diende de boer de houten wanden en vloeren te verwijderen.
Bij  brief van 14 november 2018 deelt de gemeente mee, dat de vergunninghouder inmiddels de tenten heeft aangepast, die overigens nu zijn opgeborgen.
Tegen voornoemde beslissing staat nog bezwaar open en onderzocht moet nog worden of S.O.S opnieuw bezwaar zal moeten maken tegen deze ontsierende kampeervorm.
De gemeente hanteert in deze zaak een definitie van tent uit de Dikke van Dale. Zo is het gesteld met onze gemeentelijke plannen: ruimtelijke ordening op basis van een woordenboek. De Raad van State vond overigens het bezwaar van S.O.S.  tegen het ontbreken van een deugdelijke definitie in het onderliggende bestemmingsplan destijds ongegrond. Iedereen wist toch immers wel wat een tent behelsde? We zien inmiddels wat daarvan komt.

Strandhotel Midsland aan Zee

Bestuurlijke perikelen zien wij ook bij het te realiseren restaurant met logiesfunctie op het perceel Midsland aan Zee 459A te Midsland. In 2017 heeft de rechtbank in een zeer uitvoerige beslissing al een streep gehaald door de bouwplannen van de familie Rijf. De Raad van State heeft die beslissing nu bevestigd, zodat vier jaar na het van rechtswege verlenen van een omgevingsvergunning deze beslissing vernietigd blijft. De rechtbank was al van mening dat de hele traject van vergunningverlening wel heel rommelig was verlopen, de Raad van State merkt op dat de gang van zaken met betrekking tot de besluitvorming van het college op zijn minst onduidelijk is.
In al die procedures heeft S.O.S. tezamen met omwonenden geprocedeerd. De beslissing tot vernietiging van de omgevingsvergunning is echter geen definitief einde. Inmiddels is er een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd voor een badhotel met restaurant en 23 hotelappartementen, waar nog geen bezwaar of beroep tegen openstaat. We slijpen de messen. Het gaat S.O.S. echter niet om het verbieden van herbouw van het hotel dat in de Tweede Wereldoorlog is afgebroken op last van de Duitsers, maar dat zal veel kleinschaliger moeten worden dan men thans voornemens is.


Bedrijfsloodsen B & Y

S.O.S. heeft geprocedeerd bij de rechtbank, die de gemeente de kans heeft gegeven gebleken gebreken te herstellen, waarbij uiteindelijk het voorkomen van de zandhagedis geen belemmering vormde voor de bouw. S.O.S. heeft berust in deze uitspraak, wetende dat de aanvraag louter was gedaan om geen bedrijfsloodsen te realiseren maar  4 woningen en  19  recreatie-appartementen. Daarenboven hebben enkele omwonenden wel beroep bij de Raad van State ingesteld.

De Raad van State heeft de behandeling opgeschort, omdat er vragen waren gesteld aan het Europees Hof van Justitie over uitleg van de PAS-regeling, het Programma Aanpak Stikstof. Inmiddels heeft het Hof uitspraak gedaan op 7 november 2018. Het programma deugt niet en zal opnieuw moeten worden vastgesteld. Dat levert een forse vertraging op van het proces en zal gevolgen kunnen hebben voor de voorgenomen bouw maar ook voor andere toekomstige projecten.

Woning en appartementen B & Y

Los van de bedrijfsloodsen ligt bij de Raad van State ook ter beoordeling de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor de 4 woningen en 19 recreatie-appartementen. Wel een curieuze zaak: straks gelden er 2 verschillende omgevingsvergunningen voor hetzelfde perceel. De Raad van State behandelt het beroep van S.O.S.  op 14 januari 2019.
Zelfpluktuin
S.O.S. heeft beroep ingesteld tegen wijziging van het bestemmingsplan teneinde de bouw van een woning met bedrijfsruimte mogelijk te maken. Door S.O.S. wordt kort gezegd betwijfeld of er een noodzaak is om de woning te realiseren door middel van wijziging van het recent vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied Polder. Ook is S.O.S. van mening dat de zelfpluktuin, feitelijk enkele maanden per jaar open, geen volwaardig agrarisch bedrijf is. Een datum van behandeling door de Raad van State  is nog onbekend.


Samenvattend

S.O.S. beoordeelt bouwplannen vanuit haar doelstelling: behoud van het eilander eigene. Zij streeft naar ruimtelijke kwaliteit, kleinschaligheid en authenticiteit, aldus oud-voorzitter Hilmar Schurink in de laatste Miedbringer (blz. 4 e.v.). In de gemeenteraad is onvoldoende oppositie tegen grootschalige bouwprojecten, vandaar dat S.O.S in voorkomend geval de rechter moet raadplegen om zich op adequate wijze als luis in de pels te kunnen manifesteren. En weet dat bij een geslaagd beroep bij de rechter dat niet de schuld is van S.O.S., maar van een falende overheid.

Jan Willem Spanjer, bestuurslid S.O.S. en jurist