Kritische opmerkingen ten aanzien van de bouwplannen B&Y-terrein

Door Gerard Muiser op vr, 11/05/2018 - 15:51

In verband met de actualiteit stuur ik jullie alvast een tekst die in De Miedbringer van augustus zal verschijnen en als 'considerans' verwerkt kan worden in het beroepschrift van SOS naar de Raad van State.
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan B&Y-terrein op 24 april door de gemeenteraad zijn als argumenten ("motivering") genoemd, dat:

a. "het gat na 2002 eindelijk ingevuld gaat worden";

b. "de keus was tussen 'rommeltuin' of aanpak";

c. "de omwonenden al langer wisten dat er woningen zouden komen".

Maar dat zijn geen 'deugdelijke motiveringen' vanuit het algemeen belang en vanuit een goede ruimtelijke ordening (het toetsingskader voor de raad). Het is een recht van de eigenaar zijn grond braak te laten liggen. In de twee ingezonden brieven van Segesta aan de gemeenteraad in december en februari (zie rubriek 'ingekomen brieven') staan deze 'motieven' (a, b en c) als chantagemiddel genoemd, en de raad gebruikte deze als haar motivering (...). De lange procedures en het niet opruimen van de 'rommeltuin' zijn een zaak van de grondeigenaar waar de gemeente niet in kan treden, behoudens uit oogpunt van milieu, openbare orde en veiligheid. Hier worden publiek motief en private oorzaak verwisseld.
Het nieuwe (bouw)plan zou in brede samenspraak met de bevolking zijn opgesteld. Maar hoe is de brede tegenstand vanuit de omwonenden dan te verklaren? Dat er woningen zouden (kunnen) komen was bekend, maar niet recreatiewoningen, hoeveel en hoe hoog. Een halve waarheid wordt hier dus breder uitgemeten.
Dat op het B&Y-terrein 19 recreatieappartementen kunnen komen (binnen het dorpsgebied) is ook niet te rijmen met het raadsbesluit van eind december voor Dellewal om daar geen uitbreiding van toeristische slaapplaatsen toe te staan. Dit omdat het probleem op het eiland zit in gewone woningbouw en er al genoeg toeristische slaapplaatsen zijn (argument PvdA). Ook anderszins is er geen gemeentelijke beleidsnota die uitgaat van meer toeristische slaapplaatsen. Wel een Woonvisie die uitgaat van meer gewone woningen voor starters en senioren-doorstroom. Dus dat kan ook geen basis zijn onder het Segesta-plan. Of het zou moeten gaan om senioren-appartementen. Daar hoort dan een ander bestemmingsplan bij.

De kans dat rijke doorstromers op Dellewal gaan zitten (gezien de grondwaarde van het Dancingterrein) is niet groot. Wel was er ooit belangstelling voor senioren-appartementen binnen de dorpskern op het B&Y-terrein. Maar dat bouwplan werd door de toenmalige gemeenteraad als te 'massaal' afgewezen. Nu dus een even groot gebouw voor recreatie-appartementen. Dat kan kennelijk wel door de beugel, hoewel strijdig met het Welstandsbeleid. Dit nieuwe bouwplan kan dus geenszins worden gezien als realisatie van bestaand gemeentelijk beleid, wat een voorwaarde is voor toepassing van de Coördinatieregeling (op verzoek van Segesta). Overigens is ook de Crisis-en Herstelwet van toepassing verklaard. Dit om de democratische processen te minimaliseren. Dat stond overigens niet in de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen. Democratie?

De "invulling van het rommellandje" als centraal motief van de gemeenteraad wordt ook bereikt door invulling van het B&Y-terrein volgens het nog vigerende bestemmingsplan: Segesta heeft een actuele Omgevingsvergunning voor de bouw van Bedrijfsloodsen. Hiertegen gaat naar verwachting parallel een beroepsprocedure lopen bij de Raad van State. Indien de gemeenteraad consequent was geweest in de door haar gewenste ruimtelijke invulling van het betreffende "rommellandje", dan had de gemeenteraad bij het vaststellen van de nieuwe bestemming 'Recreatie-appartementen' gelijktijdig de Omgevingsvergunning 'Bedrijfsloodsen' in moeten trekken. De beleidsgrond onder haar beslissingen is nu wat modderig. Er wordt met twee tongen gesproken, zowel door Segesta als door de gemeente. Dit was te voorkomen geweest via een Voorbereidingsbesluit. Nu worden twee beroepsprocedures - parallel aan elkaar - over het zelfde 'rommellandje' door de Raad van State behandeld, misschien zelfs op de zelfde dag in verschillende kamers. Dit leidt tot het eerder door ondergetekende richting betrokken wethouders genoemde "horror-scenario". Integriteit?

Met vriendelijke groet,

Hilmar Schurink