Verslag van de laatste donateursbijeenkomst

Door Gerard Muiser op ma, 16/11/2015 - 16:23
Afscheid Gossen Smit. Foto Jan van der Zee

Het afscheid van Gossen Smit tijdens de donateursvergadering in september 2015. Foto Jan van der Zee

Donateursbijeenkomst 2015

De algemene donateursbijeenkomst werd gehouden op vrijdag 18 september
2015 in ‘De Kraak’ te West-Terschelling.
Aanwezig zijn 32 donateurs en negen bestuursleden, te weten: H.F.Schurink, J.A Smit, J.H.Wessel, G.J.Smit, J.van der Zee, C.Muijskens, J C.Bos, H.J.Hees en P.J.Zumkehr. Met kennisgeving zijn afwezig de bestuursleden mevr. G.de Grand en dhr. G.Muiser. 

1. Opening
Om 19.35 uur opent de voorzitter de vergadering door een hartelijk welkom uit te spreken. Hij verwelkomt in het bijzonder de donateurs van de vaste wal die de moeite hebben genomen deze vergadering bij te wonen. Tevens begroet hij Burgemeester B. Wassink om bij deze vergadering aanwezig te willen zijn.
De voorzitter zegt dat SOS welliswaar een stichting is, doch met de kenmerken van een vereniging, zodat we eenmaal per jaar opening van zaken geven aan onze donateurs en besluiten laten goedkeuren. Hij bespreekt vervolgens de agenda en hoe deze avond er verder uit zal zien.

2. Mededelingen
Hierna krijgt de secretaris het woord voor het doen van mededelingen. Afgezien van enkele afmeldingen om deze vergadering bij te komen wonen, zijn er geen mededelingen.

3. Notulen van de 52e Algemene donateursvergadering
Omdat deze notulen reeds afgedrukt stonden in de Miedbringer van december 2014, hoeven ze niet meer voorgelezen te worden. Iedereen heeft er kennis van kunnen nemen. Op- of aanmerkingen worden niet gemaakt, zodat deze notulen worden goedgekeurd.

4. Jaarverslag 2014
Dit jaarverslag stond afgedrukt in de Miedbringer van april 2015. Daar iedereen er aldus kennis van heeft kunnen nemen, behoeven ze niet meer voorgelezen te worden. Op- of aanmerkingen worden er ook niet over gemaakt, zodat ook het jaarverslag wordt goedgekeurd.

5. Financieel Verslag 2014 en de Begroting 2015/2016
Dit verslag, evenals de begroting staan afgedrukt in het juli-nummer van de Miedbringer 2015. Onze penningmeester, dhr. Wessel, geeft uitleg over de cijfers. Zo zegt hij dat de grootste post altijd weer is het laten drukken en verspreiden van de Miedbringer. Dit slokt al bijna de helft van ons budget op. Vervolgens drukken kosten van juridische aard ook zwaar op onze begroting.
Gelukkig ontvangen we jaarlijks ruime giften en/of donaties. Dit heeft er o.a. voor gezorgd dat we het jaar 2014 konden afsluiten met een batig saldo van € 1.195.
We hebben onlangs besloten dat we onze internetsite gaan verbeteren met het z.g. Content Management System Drupal (CMS). Dit maakt het straks mogelijk om ons behalve via internet ook via de mobiele telefoon te kunnen raadplegen. Het kostenplaatje wat hieraan verbonden is bedraagt eenmalig ca. € 2.500. Het onderhoud schatten we op ca € 500 per jaar. Lopen de mededelingen via de Miedbringer altijd 3 maanden achter, met dit systeem zijn we altijd up-to-date. Voorwaarde is natuurlijk wel dat onze site goed bijhouden. Door over te gaan op dit systeem hopen we op verjonging van ons donateursbestand.
Op dit moment bestaat ons donateurbestand uit 438 donateurs, 12 begunstigers en 9 donateurs voor het leven. In het jaar 2014 hebben we 21 nieuwe donateurs kunnen begroeten, doch er zijn 39 donateurs van de lijst afgevoerd, hetzij door geen donatie meer te voldoen of wegens overlijden.
De penningmeester bedankt nogmaals voor de gulle gevers onder de donateurs. Zo heeft onlangs een donateur € 500 beschikbaar gesteld om enkele pagina-grote advertenties in De Terschellinger te plaatsen. We zijn hem hiervoor zeer erkentelijk. Dit geldt ook voor een donateur die € 1.000 heeft geschonken voor juridische procedures. Op de Beestemerk 2015 hebben zich al weer 16 nieuwe donateurs aangemeld.

6. Kascommissie
De kascommissie, bestaande uit de heren P.S.Smit en H.Gorter doet verslag. Ze hebben geen onregelmatigheden kunnen ontdekken en hebben de financiën goedgekeurd. Hierna wordt de penningmeester door de vergadering décharge verleend.
De heer P.S.Smit is dit jaar aftredend. Voor hem wordt in de plaats benoemd de heer G.Bos. De kascommissie bestaat komend jaar uit de heren H.Gorter en G.Bos.

7. Bestuursverkiezing
De heer G.J.Smit heeft dit jaar de wens te kennen gegeven om na 27 jaar zitting in het algemeen bestuur te hebben gehad, er een punt achter te zetten. We respecteren zijn besluit en de secretaris (zijn broer) spreekt een woord van dank uit. Vervolgens krijgt hij als dank een schilderij aangeboden van een visser die op het wad zijn fuik leegt. Voor zijn vrouw wordt hem een bos bloemen aangeboden. De heer Smit is zichtbaar verrast. Hij spreekt vervolgens een woord van dank uit en besluit met de woorden ons best te blijven doen om het eiland te behouden zoals het nu is! 

8. Beeldvorming SOS 
Zoals hiervoor reeds gezegd willen wij ons imago oppoetsen door het plaatsen van advertenties. Daarnaast zien we ook nut en noodzaak in van de beeldvorming op internet en de mobiele telefoon.
De heer J.A.Buiskool heeft zich tijdens ons 50-jarig jubileumjaar spontaan aangeboden ons behulpzaam te willen zijn met onze website. Na drie jaar blijkt zijn systeem van netbeheer echter alweer verouderd en de eisen van communicatie ons ingehaald te hebben. De voorzitter spreekt echter zijn dank uit voor alle hulp en inspanningen op dit gebied en biedt een geschenk aan.
Maar ook de heren J.P.Kok en G.B.Volgers verdienen een pluim voor de opmaak van de Miedbringers. De heer Volgers is aanwezig, maar een hartelijk applaus valt hun beiden ten deel.

9. Rondvraag 1
De heer Rijf vraagt naar de verhouding donateurs woonachtig op Terschelling en donateurs woonachtig aan de wal. Dit is ruwweg 50:50%.
De heer Yetzinga geeft ons in overweging een lijst van donateurs te publiceren voor werving. Dit zou kunnen als bijlage van de Miedbringer. We zullen dit in overweging nemen.
De heer Gorter zegt dat op dit moment de Ontwikkelvisie TS25 erg in de belangstelling staat. TS25 staat ervoor hoe ons eiland er in het jaar 2025 voor zal staan en eruit zal zien. Hij geeft ons in overweging hierover een avond te organiseren met donateurs alsmede niet-donateurs. Wij zullen dit voorstel nader uitwerken.

Hierna is het 20.30 uur geworden en pauzeren we voor een 2e kopje koffie.

Vervolgens houdt de heer F. Zwart een heel mooi verhaal met behulp van licht-beelden over de Boschplaat, genaamd: “Sea Level Rise / Sandy solutions / Solid as a Rock“. De Boschplaat met een oppervlakte van ca. 4400 ha. is van grote betekenis voor vogels en met name trekvogels. Bij Paal 3 is landaanwas dankzij de zandmotor. Bij de Cupido’s polder is echter veel afslag. Maar de grootste bedreiging vormt toch de zeespiegelrijzing. Men houdt rekening dat de komende 100 jaar de zeespiegel een meter zal rijzen. Zo komen diverse zaken aan de orde. Na de presentatie worden vanuit de zaal diverse vragen gesteld, o.a. de scherm (Stuifdijk) laten verwijderen voor een zogenoemde Wash-over? En wanneer kunnen we weer aangroei verwachten in plaats van afslag. Na afloop van deze discussie bedankt de voorzitter de heer F.Zwart voor zijn hele mooie en heldere uitleg en het beantwoorden van vragen, en hij overhandigt de heer Zwart een presentje voor de genomen moeite.

We nemen om 21.30 uur wederom een kleine pauze.

10. Dialoog over Actuele Onderwerpen
We bespreken allereerst de ontstane situatie rond de Stichting Baai Dellewal en de genereuze schenking van de Fam. Doeksen van ca. 1100 m2 duingrond aan de Stichting. We zijn het er allemaal over eens dat dit een hele mooie opsteker is voor de stichting. 
We bespreken de situatie omtrent het beslag wat de heer Westers nog op het bouwterrein en de duinen heeft liggen. Dit zou volgens ons best opgeheven kunnen worden.
We bespreken de plannen van de gemeente om op de plek van de voormalige dancing woningbouw te plegen. Als deze woningen uit drie bouwlagen zouden bestaan, wordt dit te hoog en gaat het ten koste van de zichtlijnen. Dit kan dus niet. We zijn het er allemaal over eens dat de gemeente wat vaker naar buiten zou moeten treden met meer informatie. Teveel is nu nog in nevelen gehuld.
Wat betreft de Campus zou er eind van deze maand een beslissing worden genomen. Ook hier is weer veel onduidelijk. Wat voor gebouw komt er en hoe hoog? En niet onbelangrijk: wat wordt de huurprijs voor de studenten? Als het te duur wordt lopen ze weg, zo denken we. We wachten dus maar af.
Betreffende het B&Y-terrein aan het Groene Strand zijn we het er allen over eens dat dit al meer dan twintig jaar een schandvlek is op ons eiland. De projectontwikkelaar heeft nu plannen ontvouwd voor de bouw van een bedrijvenloods van 14 meter hoog. Wij kiezen daar echter voor woningbouw – liefst in twee bouwlagen - en hebben ons bezwaar erover ingediend.
Over de bouw van een Strandhotel te Midsland aan Zee hebben we ook onze bedenkingen. Er is een vergunning van rechtswege verleend, maar dit is alweer achterhaald. En hotelbouw komt niet voor in het vigerende  bestemmingsplan. Al met al een merkwaardige gang van zaken waartegen wij eveneens beroep hebben aangetekend.
Op dit moment is de Ontwikkelvisie actueel, ook wel genoemd TS25. Het gaat er om hoe wij als burgers en overige organisaties de toekomst zien in het jaar 2025. Er zijn al een aantal avonden georganiseerd voor burgers. De belangstelling was echter zeer matig. Het valt ook niet mee om in de toekomst te kijken. Maar er zijn best punten van houvast. Zo zouden we ‘alle remmen los’ kunnen gooien en de ondernemers hun gang laten gaan. Of kiezen we juist voor een ‘nationaal landschap’ om het authentieke te beschermen.
We moeten natuurlijk wel blijven zorgen voor een leefbaar en economisch sterk eiland want we moeten met z’n allen wel een goede boterham kunnen verdienen. Het is al gebleken dat natuur en economie op ons eiland best kunnen samengaan. Deze lijnen moeten we vast houden. We kunnen best discussiëren over huizenbouw. En ook hoe bijvoorbeeld de polder er over 10 jaar uit zou moeten zien. Maar we hebben invloeden die van buitenaf komen niet in de hand. Stel dat onze gemeente zou moeten fuseren. Of dat de toeristenstroom vermindert. Ook een factor zou zijn als de NHL de Zeevaartschool zou verplaatsen naar Leeuwarden. Dan zijn er huizen over.
Wat al direct van belang is om de toeristenstroom op gang te houden is het investeringsprogramma van Rederij Doeksen. En natuurlijk is ook de prijs van het bootkaartje van invloed op het aantal toeristen. Dus er blijft nog genoeg over om over te discussiëren.

11. Rondvraag 2
De heer Gorter zegt het stukje pondkoek te hebben gemist bij de koffie. We zullen hier de volgende vergadering aan denken, zo beloven we.
Mevrouw Schmidt-Anderson zegt de zogenoemde ‘Day-after’ te missen en vraagt of er weer eens iets georganiseerd kan worden. We zeggen haar toe weer eens iets te organiseren, bijvoorbeeld om de vijf jaar en bij ieder jubileum.

12. Sluiting
Meer vragen worden er niet meer gesteld. De voorzitter bedankt vervolgens iedereen voor zijn opkomst en inbreng en sluit klokslag 22.30 uur de vergadering.
Tot slot zingen we gezamenlijk het eerste en het laatste couplet van het Terschellinger volkslied onder begeleiding van accordeon-klanken van de secretaris. De voorzitter wenst vervolgens iedereen nog een wel thuis toe.