Netjournaal juni - november 2015

Door SOS op di, 10/11/2015 - 00:00
Cranberry's Terschelling Koegelwieck

N e t j o u r n a a l

Ik wil het deze keer hebben over cranberry’s plukken, of zoals men hier op Terschelling zegt:  beikes plokke. Toen wij als jongetjes in de duinen speelden, waren daar ook de cranberryvelden, in die dagen gepacht door Zaadnoordijk. Er stonden ijzeren paaltjes omheen met ertussen prikkeldraad gespannen. En de bordjes ‘Verboden toegang’ ontbraken niet. Je ging daar als kind niet in, want dat mocht eenvoudig weg niet. En van huis uit werd bij ons het plukken van cranberry’s ook niet aangemoedigd. Het enige wat wij vroeger wel plukten, waren de ‘heidebeien’ ofwel de kraaienbes waarvan je zo’n fraaie paarse mond kreeg nadat je ze had gegeten.
Totdat ik na mijn pensionering weer op Terschelling terugkeerde en hoorde van de napluk die werd vrijgegeven. En sindsdien ben ik ook besmet met het plukken van de cranberry. Ik pluk met de blote handen – het z.g. ritsen – en mijn vrouw maakt er o.a. heerlijke chutney van. Maar ook sap en jam behoren tot de mogelijkheden. Dit over de cranberrypluk. Er valt nog veel meer over te vertellen, maar dat komt misschien een andere keer.

Ik ga nu bezig met waarvoor dit stukje is bedoeld.
- Op 29 juni vond voor de vakantie nog een raadscommissievergadering plaats waarin de z.g. kadernota werd besproken. Deze nota vormt het ‘huishoudboekje’ van onze gemeente. We konden vernemen dat men overweegt het zwembad ‘De Dôbe’ te sluiten omdat het te duur wordt. Ook konden we vernemen dat men woningbouw aan de Baai Dellewal overweegt en het college geen heil meer ziet in het streven van de Stichting Baai Dellewal om de gehele baai onbebouwd te laten. Verder hoorden we dat de personeelskosten stijgen en er meer geld benodigd is. Zaken waarvan de Raad ook dusdanig schrok zodat de gehele kadernota werd afgekeurd en in september wederom ter sprake zou komen. SOS spreekt in over de burgerparticipatie, met de vraag of deze ook voor SOS geldt. SOS wordt met open armen ontvangen, aldus de wethouder. 
- In de maanden juli en augustus vonden geen raadsvergaderingen meer plaats, zodat wij eveneens van een welverdiende vakantie konden genieten.
- Op 1 september komt in een raadscommissievergadering de kadernota weer aan de orde. Het college heeft twee maanden de tijd gehad om de kadernota te herzien en deze ziet er ineens een stuk gunstiger uit. Men laat de helihaven te Midsland voorlopig voor wat deze is en bespaart aldus €150.000,-  Men besluit wel weer tot de aanleg voor een skatebaan voor de jeugd, welke begroot is op € 25.000,-. Verder spreekt SOS in over de gang van zaken rond Dellewal.
- Aan één avond heeft men niet genoeg en op 2 september wordt de vergadering voortgezet. Men besluit ook geen commissie te benoemen voor het geven van advies betreffende de gaswinning op ons eiland. Besparing: € 7.000,-. Dit geld kan beter gebruikt worden voor juridische kosten, mocht het ooit zover komen dat men naar gas wil gaan boren, zo besluit de Raad.
- Op 10 september staan we weer met een kraampje op de Beestemerk te Midsland. We kunnen op deze dag een twintigtal nieuwe donateurs bijschrijven.
- Op 14 september komen we voor een korte vergadering bijeen en besluiten ons bezwaar tegen de voorgenomen bouw van een hotel-restaurant te Midsland aan Zee door te zetten.
-   Op 17 september geven wij onze visie op het gemeentehuis  betreffende de toekomst van ons eiland; beter bekend als: TS-25.
- En op 18 september vindt de algemene donateursvergadering plaats in de
‘Kraak’ te West-Terschelling.
- Op 19 september vindt op de Grië een voorlichtingsmiddag plaats, waar voorlichting wordt gegeven  over de komende werkzaamheden teneinde tot natuurherstel te komen van het hele gebied. Het betreft o.a.: verbeteren van paden, verbeteren van de afwatering, aanplanten van elzensingels, etc.
- Op 22 september zijn we aanwezig bij een raadsvergadering. De herziene Kadernota wordt aangenomen. Een motie van Plaatselijk belang om het beslag op Dellewal op te heffen werd echter verworpen.
- Op 29 september  vond op het gemeentehuis een voorlichtingsavond plaats, het z.g. ‘Et er oer ha’. Zo konden we kennis nemen van de plannen om van het Seinhuisje een luxe één kamer hotel te maken. De Vossersschool op West zal worden gesloopt en men is voornemens een appartementencomplex ervoor in de plaats te bouwen. En we kregen nog voorlichting hoe een subsidie aan te vragen bij het Waddenfonds.
- Op 6 oktober zijn we aanwezig bij een raadscommissievergadering.  Op de agenda staat de voorgenomen uitbreiding van strandpaviljoen ‘De Walvis’ aan het Groene Strand te West. De begroting van de FUMO wordt besproken. En de Raad is bezorgd omtrent het plan om spoorlijnen in Friesland op te heffen, waaronder de lijn Leeuwarden – Harlingen Haven!
- Op 8 oktober vindt in het gemeentehuis overleg met de stuurgroep Kweldervorming plaats.
- En op 9 oktober zijn wij aanwezig bij de donateursvergadering van de Stichting Baai Dellewal.
- Op 27 oktober vindt weer een raadsvergadering plaats. De uitbreiding van strandpaviljoen ‘De Walvis’ moet nog even wachten tot januari 2016, waarna een beslissing valt. Men overweegt echter uitbreiding van de strandpaviljoens toe te staan tot zelfs 1000 m².
Er is een brief ontvangen van de Provincie om het bouwterrein Dellewal af te waarderen met acht ton. Het terrein staat thans in de boeken voor € 2,1 miljoen en dat vindt de Provincie dus geen reëel bedrag.
En we vernemen dat dit jaar de Lutineprijs niet zal worden toegekend.
- Op 3 november staat weer een raadscommissie vergadering op de agenda. Een inspreker vraagt naar de stand van zaken betreffende de nieuwe campus. De verantwoordelijke wethouder zegt hierover niets te kunnen mededelen.
- Op 5 november vindt een vergadering van de Beheers Overleg Groep plaats. We vernemen op deze avond van Rijkswaterstaat dat het de goede kant uitgaat met het Schuitengat en het nog een kwestie van tijd lijkt dat het Schuitengat weer bevaarbaar voor de veerboten zal zijn.  Het minpuntje is echter dat de natuur zich echter niet zomaar laat dwingen.
- Op 6 november komt het algemeen bestuur van SOS ter vergadering bijeen.
- En op 17 november praten we weer verder met de klankbordgroep omtrent kweldervorming. Dit keer vindt het overleg plaats in de Driemaster te Midsland.

Beste lezer, dit was het weer – ik ben er doorheen! Op dit moment van schrijven is Sinterklaas al weer in ons land gearriveerd. Op ons eiland komt hij altijd een week later, want die goede oude man kan ook niet heksen. Laat ik eindigen met de wens dat U de feestdagen goed doorkomt en alvast een goed uiteinde toegewenst met de beste wensen voor het volgend jaar.

Secretaris Jaap Smit