Tegengas Tulip Oil

Door Hilmar Schurink op wo, 09/09/2015 - 11:25
Poster gasTvrij Terschelling

Afgelopen mei is er een eilander delegatie vanuit gasTvrij Terschelling, Waddenvereniging en Milieudefensie per bus naar de Tweede Kamer geweest om daar Tegengas te geven. Minister Kamp van Economische Zaken heeft toege- zegd de concessie-aanvraag van Tulip Oil aan te houden tot volgende zomer, tot hij deze kan toetsen aan de nieuwe Mijnwet. Deze staat een bredere belangen- afweging toe dan de nu nog geldende Mijnwet. Natuur en landschap zijn dan aspecten waar hij rekening ook mee kan (en moet) houden. Nu gelden alleen de economische en technische milieu-aspecten.

SOS heeft een brief gestuurd naar enkele Tweede-Kamerfracties, de provincie en de gemeenteraad. Naast de in de vorige Miedbringer genoemde argumen- ten tegen gaswinning schreef SOS over effecten op het toerisme, de werkge- legenheid en over waardedaling van woningen. Deze aspecten zouden in een Maatschappelijk Economische Effect Rapportage (MEER) nu reeds onderzocht moeten worden, naast de Milieu Effect Rapportage (MER). Door de ‘schaduw- werking’ van mogelijke gaswinning of gasbehandeling op het eiland zelf is het aannemelijk dat nu reeds sprake is van een waardedrukkend effect bij verkoop (en dus op de hele woningvoorraad) van circa 10%. Het gaat in de oostelijk gelegen dorpen op Terschelling om circa 500 tot 700 woningen of recreatiewo- ningen met een gemiddelde WOZ—waarde van € 350.000. Die procentuele waar- dedaling zal toenemen naarmate er daadwerkelijk transport, gasboringen en/ of gasbehandeling zal plaatsvinden. Die daling zal exponentieel doorzetten als sprake is van bodemtrillingen, muurscheuren, bodemdaling annex grondwa- terstandsverhoging of kankerverwekkende Amine/CO2—dampen. ‘Groningen’ kan fungeren als referentie voor de verkoopbaarheid van woningen bij gaswinning. Na de euforie. Dit is een nieuw aspect in de politieke afwegingen. En een kostencomponent — vooraf - voor Tulip Oil.

Een voorzichtige schatting is dat 5% van de toeristen Terschelling zal mijden bij aantasting van haar toeristisch ‘product’ door gaswinning en/of gasbehandeling. Op een geschat jaarlijkse Toeristisch-Eiland—Inkomen (TEI) van ca. € 180 miljoen betekent dit een jaarlijks omzetverlies van ca. € 9 miljoen. Dit komt overeen met ca. 100 FTE (of meer).

Conclusie: geen gaswinning op Terschelling - beter voor iedereen.