• Bijzonder Terschelling: Vernieuwing

    1 april 2014

    Op het moment van dit schrijven zijn net de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug. Een opsteker voor Terschelling is, dat het opkomstpercentage relatief hoog is. Dus de 'politiek' leeft. De zetelverdeling bleef ongewijzigd ten opzichte van de situatie voor de verkiezingen. De rust lijkt een beetje teruggekeerd. Nu de bestuurskracht nog, om te voorkomen dat Terschelling alsnog wordt ingelijfd in een groter verband. In de vorige Miedbringer is daar uitgebreid over geschreven onder Kantelpunt besturen. De eerste geluiden van de nieuwe raad zijn bemoedigend.

  • SOS-bericht Campus

    24 februari 2014

    Het SOS-bestuur heeft de afgelopen twee jaar bij herhaling de gemeente geadviseerd over de te varen koers met betrekking tot de Campus. Maar de gemeente stond niet op ontvangen van PanPan- of SOS-berichten.

  • Verkorte inspraakreactie Campus 2 december 2013

    2 december 2013

    Stichting Ons Schellingerland (SOS) heeft op maandagavond ingesproken in de raadscommissie over het bestemmingsplan West-Campus.
    De stichting vroeg bij de gemeenteraad aandacht voor nog een paar punten. Dit deed zij vanuit haar statutaire zorg voor 'het eilander eigene'.
    SOS hoopt dat er voor de AAA-opleiding van het MIWB snel ook een Campus komt waar het eiland trots op kan zijn. Een verkeersveilige en landschappelijk aanvaardbare ontsluiting naar de Europalaan nabij hotel Schylge kan toch niet de belemmering zijn?

  • Actuele onderwerpen december 2013: Planontwikkeling B&Y-terrein en Betonningsloods

    1 december 2013

    Het gonst op het eiland dat er iets bijzonders in de Tonnenloods op West gerealiseerd zal gaan worden. Dat zou een mooie invulling kunnen zijn voor een markant gebouw op een markante plaats aan de haven. SOS is benieuwd naar de plannen. Over het B&Y-terrein is op dit moment weinig nieuws te melden. Rond eigenaar en projectontwikkelaar Segesta is het stil. De gemeenteraad zou ten einde raad zelf met een Beeldambitieplan komen. Daarop is het wachten. SOS is niet op voorhand tegen projectontwikkelaars, zij kunnen iets wat de gemeente niet kan.

  • Bijzonder Terschelling: Kantelpunt besturen

    1 december 2013

    Ons eiland is bijzonder, ook op de wijze waarop het wordt bestuurd. Op zich is dat niets nieuws, maar de tweede helft van 2013 is in bestuurlijk opzicht wel heel bijzonder. Burgemeester Jurrit Visser die terug moet treden vanwege zijn gezondheid. Dus een tijdelijke vervanger is aangetreden, burgemeester Rob Bats. Een nieuwe gemeentesecretaris/directeur voor het aansturen van de ambtelijke organisatie, en een nieuwe raadsgriffier om de raadsleden te assisteren. Een wethouder die zich binnen de termijn gedwongen ziet af te treden.

  • Bestuurlijke vernieuwing op Terschelling

    20 november 2013

    Wat vooraf ging, ter verantwoording

Pagina's