• SOS in klankbordgroep herstel elzensingels

  6 januari 2016

  Landschapsbeheer Friesland is in samenwerking met de gemeente Terschelling een project gestart voor herstel van de elzensingels op Terschelling. Om de voortgang van het project te ondersteunen is een klankbordgroep opgericht waarin vertegenwoordigers van diverse betrokken partijen zitting hebben. Ook SOS heeft in deze klankbordgroep zitting genomen. Tijdens de eerste vergadering van de klankbordgroep op 17 december jl. in de Kraak te West-Terschelling waren secretaris Jaap Smit en bestuurslid Piet Zumkehr aanwezig.

 • Actuele onderwerpen: Bestemmingsplan Polder/ Kamperen bij de Boer

  2 januari 2016

  Na de uitspraak van de Raad van State, op de valreep nog meegenomen in de vorige Miedbringer, was het wachten op de Herstelprocedure wat betreft Kamperen bij de Boer en bungalowbouw bij het Hippisch Centrum Terschelling, de voormalige Manege in Hoorn. De gemeente had daar 26 weken de tijd voor gekregen. Het is niet gebruikelijk om het hoogste rechtscollege te bekritiseren. Dat doet SOS dan ook niet, hoewel de uitspraak niet de gewenste duidelijkheid heeft opgeleverd.

 • Actuele onderwerpen: Waddenfonds (ingesproken bij 'Et er oer ha')

  2 januari 2016

  Het Waddenfonds is opgericht als voortvloeisel van, en in, de economische bloeitijd. Het aardgas móest uit het Wad. Economisch groeien was 10 jaar geleden nog het overheersende beeld, als doel én als middel. Inmiddels weten we beter en heeft vooral het Noorden, grenzend aan de Waddenzee, te maken met economische en bevolkingskrimp. De vraag is of het Waddenfonds alleen gericht is op projecten die in de lijn liggen van economische groei of natuur? Of is het denkbaar dat uit het Waddenfonds ook 'transitie' wordt begeleid?

 • Actuele onderwerpen: Zorgpension Formerum en Apparthotel Midsland aan Zee

  2 januari 2016

  Door het college zijn rond de zomer beslissingen genomen in de bezwaren- ook van SOS - tegen de door FUMO een jaar eerder verleende en zelf-ondertekende vergunningen 'van rechtswege'. 'Van rechtswege' omdat de gemeente in de gedaante van FUMO om interne redenen geen tijd had voor de gebruikelijke plantoetsing en bestuurlijke dekking. In beide gevallen heeft de gemeentelijke Adviescommissie voor de Bezwaarschriften het college geadviseerd de verleende omgevingsvergunningen te vernietigen. Dit in verband met de strijdigheid van beide bouwplannen met de respectievelijke bestemmingsplannen.

 • Actuele onderwerpen: Campus/Bermuda-4

  2 januari 2016

  Hoewel het college volhoudt dat het goed komt met de Campus, is het laatste half jaar ogenschijnlijk weinig gebeurd. In mei zou het nog enkele weken duren. In september zou het besluit van De Veste, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (namens het MIWB) en de gemeente vallen in een soort publiek-private samenwerking. Volgens de wethouder namens het college in oktober/november: "Moeten er nog wat plooien gladgestreken worden, de onderhandelingen zijn nog gaande en ook moeten de contracten nog worden getekend. Dat duurt helaas langer dan gepland". Terschelling wacht in spanning af.

 • Actuele onderwerpen: Baai Dellewal

  2 januari 2016

  We lezen in de krant dat het college en de raad de uitgestoken hand van de Stichting Natuurherstel Baai Dellewal niet hebben aangegrepen en het vóór 1 juli 2015 aangeboden plan naast zich neer hebben gelegd. Het plan behelst om via crowdfunding en fondsenwerving (Waddenfonds, Groenfonds, EFRO, Prins Bernhard Cultuurfonds, provincie) de Baai Dellewal in natuurlijke staat voor Terschelling te behouden. Ook communicatie daarover bleek niet mogelijk.

Pagina's