Algemene donateursvergadering

Door Gerard Muiser op vr, 22/07/2022 - 08:49

Agenda en uitnodiging donateursvergadering
De Algemene Bestuurs- en Donateursvergadering zal gehouden worden op vrijdag, 16 september 2022 te 19.30 uur in dorpshuis  'Ons Huis' in de Torenstraat, 8881 BL nummer 42  te West-Terschelling.                                                                       
           

Agenda.
1. Opening door de voorzitter.
2. Mededelingen door de secretaris / ingekomen stukken.
3. Notulen van de 59e donateursvergadering van 24 september 2021. Deze notulen staan afgedrukt in De Miedbringer van december 2021 (nr. 21-12-212)
4. Jaarverslag 2021. Dit jaarverslag staat afgedrukt in de Miedbringer van april 2022  (nr. 22-04-213).
5. Financieel verslag 2020 en begroting 2021.  Hierover vindt U informatie in de eerstvolgende Miedbringer, die half augustus verschijnt.
6. Verslag Kascommissie. Benoemen nieuwe kascommissie.
7. Bestuursverkiezing.
Dit jaar zijn aftredend penningmeester Mevr. J. Lettinga-Mier en Dhr. J. H. Wessel. Mevr. J. Lettinga-Mier stelt zich herkiesbaar, maar Dhr. J. H. Wessel heeft de wens te kennen gegeven uit het algemeen bestuur te willen treden.   
8. Miedbringer, website, donateurswerving (communicatie) .
9. Rondvraag.

                                       Pauze I

10. Actuele onderwerpen en de rol van SOS daarin.
11. Externe ontwikkelingen die aandacht van SOS behoeven.

                                        Pauze II

12. Ons algemeen bestuurslid, dhr. M. Rinders zal het een en ander vertellen over de morfologie van zeegeulen en de kustzone van ons eiland. 

          13. Sluiting