Zienswijze SOS festival Eilân

Door Gerard Muiser op do, 07/04/2022 - 11:29

De zienswijze van SOS betreffende de evenementenvergunning Eilân  Festival.

Geachte burgemeester,

Stichting Ons Schellingerland heeft kennis genomen van het ontwerp van de evenementenvergunning Eilân  Festival dat tot en met 7 april a.s. ter visie is gelegd. S.O.S. maakt gebruik van de geboden mogelijkheid om onderstaande zienswijzen in te dienen.

1. S.O.S. is van mening dat de vergunning geweigerd dient te worden na toetsing aan de Evenementenvisie die op 15 december 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. In het advies aan u van 16 februari jl. dat is opgenomen in de ter inzage gelegde stukken is op bladzijde 2 vermeld dat in het kader van de evaluatie na afloop van het festival toetsing plaatsvindt aan de vastgestelde evenementenvisie en het nog te ontwikkelen toetsingskader.

2. S.O.S. meent dat deze toetsing achteraf onjuist is. S.O.S. refereert daarbij aan een interview met de toenmalige burgemeester Wassink in Binnenlands Bestuur van 17 juni 2019 met als titel: Terschelling toe aan een evenementenbeleid: Terschelling koestert het festival Oerol dat louter keurig publiek trekt, maar het is wel de vraag hoeveel evenementen het Waddeneiland verdraagt. Er moet volgens burgemeester Bert Wassink snel een evenementenvisie komen.

3. Met als citaat: ' We hebben afgesproken dat we de discussie daarover in de gemeenteraad en met het eiland gaan voeren. Ik hoop dat er een hanteerbare evenementenvisie uitrolt. Dan kunnen we toetsen wat wel en wat niet bij Terschelling past'. Dit citaat geeft aan, dat er getoetst moet worden aan de evenementenvisie en niet pas achteraf.

4. Er is dus weliswaar op 15 december 2021 (!) eindelijk een evenementenvisie vastgesteld, maar bijna 3 jaar na genoemd interview nog steeds geen evenementenbeleid. S.O.S. meent dat er nu al getoetst moet worden aan de vastgestelde Evenementenvisie visie waarin is bepaald:

Daarom kiest Terschelling voor:

a. Evenementen die voortkomen uit de behoefte van het eiland zelf

Bijna alle evenementen op Terschelling zijn ooit opgezet door bewoners. Dat zorgt voor betrokkenheid bij de organisatie en dat het evenement gedragen wordt door de inwoners. Dat moet zo blijven en daarom kiezen we voor evenementen die primair voort- komen uit de behoefte van het eiland. Dat kunnen bewoners zijn die iets willen vieren of ondernemers die kansen zien om in te spelen op de vraag van gasten, of op een ontstane ‘leemte’ op het eiland. Hierbij blijven we aansluiting en samenwerking zoeken bij het karakter van het eiland en de eilanders.

b. Evenementen die aansluiting vinden bij het DNA van Terschelling

Terschelling is geen evenemententerrein. Er is alleen ruimte voor evenementen die ontstaan vanuit een belang van Terschelling, aansluiten bij het DNA van het eiland, onvoorwaardelijk samen- werken met het eiland en de eilanders, de waarden respecteren en overtuigend kunnen laten zien dat ze schade aan de natuur en omgeving voorkomen. De bestaande evenementen zijn passend en waardevol. Voor nieuwe evenementen en innovaties aan bestaande evenementen wordt er kritisch gekeken of ze passend zijn en blijven. Er blijft ruimte voor eigen initiatief en organische groei. Het blijft mogelijk om een initiatief te nemen, klein te beginnen en door te groeien, als dit passend is op het eiland. Dan komt de groei vanzelf.

c. Bestaande evenementen die al jarenlang hun waarde voor het eiland hebben bewezen.

We koesteren en ondersteunen de bestaande evenementen, groot en klein. We kijken hoe procedures en werkwijzen versoepeld en aangepast kunnen worden, zodat er minder regeldruk komt.

d. Strikte restricties voor groeiende en nieuwe autonome trekkers. 40 jaar Oerol, Berenloop en andere prachtige evenementen hebben de lat hoog gelegd. Wanneer er nieuwe evenementen voortkomen uit de behoefte van het eiland, bij voorkeur vanuit een organisch model, wordt er goed gekeken naar de toegevoegde waarde. Belangrijke eisen voor nieuwe evenementen zijn dat ze passen bij Terschelling, passen in de jaarkalender, de samenwerking met de eilanders en respect hebben voor de natuur en culturele waarden op Terschelling.

5. Het behoeft geen betoog dat het festival niet voorkomt uit een behoefte van het eiland zelf. Bedoeld zal overigens zijn vanuit een behoefte van de bewoners van het eiland zelf, die inmiddels in grote meerderheid te kennen hebben gegeven tegen dit festival te zijn. Het Amsterdamse evenement op het eiland vindt ook geen aansluiting bij het DNA van het eiland. Kortom, de vergunning had moeten worden geweigerd.

6. Dan is er nog het aspect van de brandveiligheid. Er zal gebruik gemaakt worden van lithiumaccu’s waarvan bekend is dat deze brand kunnen vatten waarbij zeer gevaarlijke gassen zullen vrijkomen. Blussen biedt geen soelaas, omdat dergelijke lithiumbranden onblusbaar zijn en blijvende milieuschade zullen opleveren. Het moge duidelijk zijn dat bij ontstaan van dergelijke branden een enorme schadepost kan ontstaan, waarvoor de Burgemeester aansprakelijk zal zijn.

7. Op de omliggende campings en bungalowpark worden voor 3.817 bezoekers slaapplaatsen aangeboden. Dat zijn niet alleen de bezoekers maar ook voor de medewerkers en dat betekent dat midden in de nacht circa 2.500 bezoekers naar elders vertrekken, naar alle waarschijnlijkheid naar de kroeg in Midsland hetgeen zal leiden tot een enorme overlast van onder invloed verkerende menigte. Dit valt te voorkomen door het sluitingstijdstip van alle horeca op het eiland te vervroegen tot het sluitingstijdstip van het festival.

Conclusie:

8. S.O.S. verzoekt u de vergunning te weigeren.

Met vriendelijke groet,

Jan Willem Spanjer

Voorzitter