Inspraak badhotel Midsland aan Zee

Door Gerard Muiser op do, 02/09/2021 - 13:03

Inspraak Raadscommissie vergadering dd. 25 augustus 2021 inzake ‘Badhotel Midsland aan Zee’ door onze secretaris Jaap Smit.

Geacht College en leden van de Raadscommissie.

Vanavond ligt voor het ontwerp bestemmingsplan ‘Badhotel Midsland aan Zee’.

SOS begrijpt dat volgens het oude/vigerende bestemmingsplan de bouw van een hotel op deze plek in principe mogelijk zou zijn, maar het huidige ontwerpplan wijkt daar in aanzienlijke mate vanaf. Zo kunnen er onder andere aan meer gasten logies worden aangeboden dan is toegestaan. Ook de bouwhoogte wordt vergroot.

Ook vindt SOS dat er uiteraard een nieuw onderzoek dient plaats te vinden om vast te stellen of door de bouw natuurwaarden worden aangetast.

Zoals we in de stukken hebben kunnen lezen, betreft het een klein hotel van 23 kamers met een restaurant. Wij vragen ons hierbij onder andere het volgende af: betreft het hier kamers met een zelfstandige kookfunctie ?

Verder is het argument dat op de te bouwen plek voor de oorlog een dergelijk gebouw heeft gestaan voor ons geen reden om nu, meer dan 76 jaar na beëindiging van de 2e wereldoorlog, wederom tot nieuwbouw op deze plek over te gaan. Temeer daar dit hotel boven op de zeereep zal worden gebouwd en aldus beeldbepalend zal zijn. SOS heeft zich altijd tegen dergelijke bebouwing gekeerd en zal dit ook altijd blijven doen.

In de gepubliceerde stukken kunnen we lezen dat Stichting Duinbehoud terecht aangeeft dat er inmiddels een heel andere visie is ontwikkeld m.b.t. verdere recreatieve bebouwing langs de kust. Het ‘Kustpact’ is in 2017 door een groot aantal overheden en maatschappelijke organisaties ondertekend. Er kan geconstateerd worden dat het college daar blijkbaar geen boodschap aan heeft. Wij vragen ons af wat U als Raad vindt van een volstrekt onnodige aantasting van onze unieke kustlijn en verwachten niet anders dat U het Kustpact volledig onderschrijft..

In de stukken valt ook te lezen dat een coördinatie regeling van toepassing zou zijn. SOS twijfelt hieraan omdat deze regeling destijds van toepassing is verklaard op een reeds vernietigd besluit door de Raad van State.

SOS verzet zich tegen dit ontwerp bestemmingsplan omdat de uitvoering ervan een grote aantasting gaat betekenen voor de natuurwaarden van ons eiland; het Hotel zal dominant en rondom over bijna het gehele eiland zichtbaar zijn.

Stikstofberekening. De grenswaarde ligt bij 0,05 mol. Daar het nu nog slechts een voorontwerp betreft willen wij dit in een later stadium onderbouwd zien. Het gaat hierbij om de vraag of het project vergunningplichtig is in het kader van de Natuur Beschermings Wet. Vervolgens kent de Natura-2000 wetgeving ook de z.g. cumulatieve werking. Natuurwaarden dienen te worden getoetst in samenhang met andere projecten in de omgeving. Er dient hierbij te worden gedacht aan de plannen die thans spelen rond De Gavere en het Punthoofd. Er is dan een cumulatietoets noodzakelijk, maar deze kan pas gemaakt worden als alle gegevens van beide projecten bekend zijn.

Als laatste wil ik toevoegen dat SOS zich aansluit bij de brief van Stichting Duinbehoud, dd. 19-08-21. En ook onderschrijven we de brief van de twee omwonenden welke tot de stukken behoort.

En hier wil ik het voorlopig maar bij laten, mevr. de voorzitter. Ik dank U wel.