Zienswijze planvorming Dellewal

Door Gerard Muiser op do, 14/05/2020 - 08:16

Zienswijze Planvorming Dellewal (raadscommissie, 13 mei 2020)

Voorzitter, raadsleden, geachte toehoorders,

Het dossier Dellewal is voor SOS van groot belang. Bebouwing op Dellewal vormde in 1962 de aanleiding voor haar oprichting.

SOS toetst elk (bestemmings) plan - dus ook deze - aan de ‘noodzaak’ en de ‘deugdelijke motivering’ vanuit het ‘algemeen belang’ en een ‘goede ruimtelijke ordening’, volgens de ‘juiste procedures’. Dat is niet bijzonder, want dit zijn de criteria uit de Algemene Wet Bestuursrecht waaraan een bestuurlijk ruimtelijk-ordeningsbesluit moet voldoen. En waaraan ook de Raad van State toetst.

De conclusie van SOS is, dat in het voortraject niet alle ruimtelijke en financiële varianten voor Dellewal deugdelijk en transparant zijn ingebracht en afgewogen. Een motie is geen deugdelijke motivering. Dertien woningen op het voormalig dancingterrein Dellewal zijn geen doel, maar hooguit een middel. En het is de vraag of de gemeenteraad – gezien het financieel ‘eigen belang’ van de gemeente – wel ‘zonder last’ in dit publiekrechtelijk ruimtelijk dossier kan stemmen.

Ook het ruimtelijk-financieel plan van Stichting Natuurherstel Baai Dellewal (SNBD) - gericht op ‘Ontbouwen’ en dus ‘Natuur’ - is niet deugdelijk en transparant meegewogen. De onderliggende externe rapporten van de gemeente zijn niet ‘deugdelijk’. Het gaat hier niet alleen over het voormalige dancingterrein Dellewal, maar om de gehele Baai Dellewal. Deze heeft een nationale – ‘iconische’ - waarde. Daar is de gemeente vanuit algemeen belang voor verantwoordelijk.

SOS geeft de gemeente het advies dit Ontwerpplan Dellewal daarom in te trekken en het Dossier Dellewal bevolkingsbreed te heroverwegen (“TS25”). Immers de betreffende gronden zijn moreel (al) eigendom van de eilander bevolking. De gemeente mag ze beheren als ‘goed huisvader’. Het alternatief voor een nieuw plan kan een ‘Beheerverordening’ zijn: er verandert niets. Dit houdt wel de mogelijkheid open voor de vergeten financiële en ruimtelijke variant van een bescheiden horeca-functie (“paviljoen”) op het voormalige dancingterrein, binnen de huidige bestemming Horeca, als onderdeel van de Natuurboulevard. Met visie en creativiteit is meer mogelijk.

Gezien bovenstaande feiten is een ‘Verklaring Van Geen Bedenkingen’ inzake Dellewal door de gemeenteraad onacceptabel.

Als onderbouwing voor het bovenstaande krijgen de raadsleden morgenochtend de SOS-zienswijze op de Planvorming Dellewal toegestuurd. Voor hun besluitvorming kunnen de raadsleden daar dan kennis van nemen. Eilanders en belangstellenden worden daarvoor verwezen naar de website: sos-terschelling.nl.

Dank voor uw aandacht.