Evaluatie festival Eilân

Door Gerard Muiser op do, 23/01/2020 - 18:08

Evaluatie Eilân Festival

Geachte Voorzitter; College en Raadsleden en alle aanwezigen.

SOS heeft er behoefte aan om haar beweegredenen om de procedure in te gaan jegens het festival, hierbij nog eens in het kort weer te geven en te verduidelijken.

Voorzitter, na het lezen van het artikel in de Leeuwarder Courant waren we op 3 april van het afgelopen jaar aanwezig in de “Kraak” teneinde de informatie avond bij te wonen van “Chasing the Hihat Productions”. Tijdens deze avond heb ik direkt al kritische vragen gesteld over o.a. de energie voorziening ten behoeve van dit festival rond het Duinmeertje van Hee.

Vervolgens heb ik ingesproken tijdens de raadscommissie vergadering op 9 april om de ongerustheid van SOS rond dit festival te uiten.

Vervolgens plaatst SOS op 18 april een advertentie in weekblad de “Ter-schellinger” onder de naam: “Extra buitenfestival op Terschelling strijdig met het “Eiland van Rust en van Ruimte”. In deze advertentie werd de bevolking van Terschelling opgeroepen hun ongerustheid omtrent dit festival te uiten en wel door het sturen van een e-mail naar onze Burgemeester, Dhr. Wassink.

Later vernemen we dat ca. 75 mails bij de Burgemeester zijn binnengekomen.

Op 15 juli hebben de voorzitter van SOS en ik een gesprek met de Burgemeester en wethouder Haringa en bespreken o.a. het organiseren van het Eilân Festival. We geven hierbij aan dat we het niet eens zijn met de gang van zaken en naar de rechter zullen stappen als het College de vergunningverlening toch wil doorzetten.

Voorzitter, de verdere gang van zaken is genoegzaam bij U allen bekend en ga ik hier niet nog eens herhalen.

Tijdens de inspraak periode krijgen wij heel veel steun van de wat later uit zou groeien de z.g. “Groep van Twaalf” en trekken vervolgens gezamenlijk met hun op.

Voorzitter, ik wil nu graag enkele conclusies naar voren brengen.

1. Er is kennelijk nooit gedacht aan de bevolking van Terschelling; wil men wel zo’n grootschalig evenement ?

2. De inwoners zijn zeer slecht voorgelicht; de Burgemeester meende het op eigen houtje te kunnen doen, terwijl ook het College diende te beslissen over een geluidontheffing en een omgevingsvergunning. De Raad is buiten spel gezet of in ieder geval niet of slecht geïnformeerd.

3. De bevolking is willens en wetens belangrijke stukken onthouden. Er

diende vervolgens in het holst van de nacht te worden beslist: zeer ondemocratisch.

4. Juridische en ambtelijke bijstand hebben de belastingbetaler inmiddels meer dan € 100.000,- gekost en dat zal nog oplopen ook, nu er nog een bodemprocedure loopt. Dat weegt niet op tegen legeskosten en toeristenbelasting. Voorzitter, had dit bedrag maar aan de Stichting Baai Dellewal geschonken; dat was een betere bestemming gewest.

5. Een evaluatie is prima, maar hoe nu verder ? De insteek van SOS is: er zijn festivals genoeg, geen dancefestivals met geluidoverlast, geen natuuraantasting, geen drugsgebruik en geen onbeheersbare toestanden.

6. Dit onderwerp leent zich meer voor een referendum in plaats van een achterkamer- ; of zoals gezegd: in het holst van de nacht.

7. Deze hele gang van zaken kan ook tot gevolg hebben dat door toedoen van de Burgemeester en het College, het Oerol Festival aan banden kan worden gelegd, alhoewel SOS daarin geen actie zal ondernemen.

8. Het hele handelen is eigenlijk een brevet van onvermogen; het College zou er hun eigen conclusies uit moeten trekken.

Voorzitter, dit was het. Ik dank U voor Uw aandacht