Zienswijze SOS over festival Eilân

Door Gerard Muiser op di, 16/07/2019 - 10:23

SOS heeft een zienswijze samengesteld over het geplande muziekfestival in september bij het meertje van Hee, genaamd Eilân. Hier treft u de tekst aan van deze uitgebreide brief aan de burgemeester. 

Aan:  De Burgemeester van de Gemeente Terschelling
         Burg. Van Heusdenweg  10-A
         Postbus  14
         8880 AA   West-Terschelling

Datum: 15 juli  2019

Betreft:  Zienswijze Concept Evenementen Vergunning Eilân Festival 2019.

Geachte Burgemeester,

Stichting ons Schellingerland heeft kennis genomen van de concept vergunning voor het organiseren van het festival  Eilân 2019 van 12 tot en met 16 september bij en rondom het Duinmeer van Hee; crossterrein de Nollekes; Camping Cupido;  Camping De Riesen en Camping de Kooi.

Eveneens is kennis genomen van de zeer summiere aanvraag voor de vergunning van Chasing the Hihat productions.

Alvorens de zienswijzen te concretiseren, zal onder 2. aandacht worden besteed aan het verschijnsel festivals in het algemeen en de enorme overlast die dergelijke festivals met zich mee brengen, dat zich laat samenvatten als: geluids-, drugs-, en afval overlast.  Vervolgens zal onder 3. aandacht worden besteed aan het wettelijk kader van de vergunning verlening, onder 4. de aanvraag, de beoordeling van de aanvraag (5) en afgesloten met een conclusie en een tot slot.

2.   Verschijnsel Dance festivals Algemeen.
   
      2.1  Geluid.

      Gelet op de programmering van het festival  (Zie:  HYPERLINK "http://www.festivalinfo.nl/" www.festivalinfo.nl/
      festival/26587/eilan/2019/)  heeft dit festival het karakter van een dance 
      festival.  Uit een publicatie van de Rijksoverheid  (zie:  decentrale. Regel-
      geving.overheid.nl/cvdr/Images/Groningen%20(Gr)i45500.pdf  blijkt het
      bronvermogen op een geluidsniveau te liggen van 145 dB(A).
    

Uit voornoemde publicatie blijkt ook, dat:

     Muziek heeft een bepaald geluidsniveau nodig om de artistieke waarde te
     kunnen beleven.  Wanneer het geluidsniveau van een live optreden gemiddeld
     80 dB(A)  zou bedragen, zou het publiek weg blijven.  Gewoon om de simpele
     reden dat het geluid van de band niet boven het geluid van het publiek  uit
    zou komen.   Pas rond de 100 dB(A)  begint het ergens op te lijken en krijgt
    het  publiek waar het voor komt.   Voor een live-optreden van bands met zang,
    solo en blazers liggen de dB(A) waarden voor het podium vaak 5 dB(A) hoger
    dan vereist voor “dance”.   Concreet zijn voor grote acts van bands niveaus van
    105 dB(A) in het  publiek gebruikelijk; voor “dance”  kan men uit de voeten met
    100 dB(A).

    Let wel:  er is een verschil tussen bronvermogen en het geluid in het publiek
    en het geluid op geluids gevoelige gevels.  Uit de tabel bij voornoemde
    publicaties  blijkt dat het geluidsniveau op gevoelige gevels bij dergelijke
    muziekfestivals op een afstand van 200 meter nog op 93 dB(A) te liggen.
    Binnen deze afstand liggen geluidsgevoelige objecten.

    2.2  Drugs Overlast.

    Van algemene bekendheid is, dat dergelijke festivals gepaard gaan met
    grootschalig drugsgebruik, met een almaar oplopend aantal overlijdengevallen.

     Uit het “Parool” van 11 juli 2019.

    Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid pleit in zijn strijd tegen drugs
    criminaliteit voor minder festivals in Nederland. Volgens de Minister kan de
    politie het grote aantal feesten niet aan, zegt hij in een interview met de 
    Telegraaf.
    Er worden in ons land jaarlijks 1100 festivals georganiseerd en alle bezoekers
    controleren op pillen of coke is volgens Grapperhaus niet meer te doen.  We
    hebben met elkaar afgesproken:  als je op een festival met een gebruikers-
    hoeveelheid wordt aangetroffen, kom je er niet in.  Als het meer is ga je mee
   met de politie  Als we dat zouden handhaven, zou je nog eens wat zien.”

     

         2.3   Afval.

      Festivals gaan gepaard met een enorme afvalproductie.  Uit een artikel van
      Het Parool  dd. 9 november 2016  blijkt dat Staatsbosbeheer bij festivals
      Diemerbos geen cent heeft overgehouden aan de dancefestivals.  In een
      brief aan de Gemeenteraad schrijft de eigenaar: (Lees: Staatsbosbeheer),
     dat rekening gehouden moet worden met een kostenpost van € 25.000,-
      Dit bedrag kan nog verder oplopen als de forse schade op en langs de paden
      als gevolg van het bouwverkeer niet kan worden verhaald op de
      organisatoren.
      Overigens wordt ook in dit artikel vermeld: de eigenaar werkt mee aan de
      Festivals  in de hoop er een substantieel bedrag aan over te houden
     voor onderhoud aan het bos.

     Strikt genomen raakt dat het bevoegd gezag niet, maar dat zou wel moeten,
     daar Staatsbosbeheer weliswaar eigenaar is van het terrein, maar het is onze
     natuur!

     2.4    Veiligheid.

     Verantwoordelijkheden om te zorgen dat een evenement veilig en volgens de
     regels verloopt is het van belang dat er toezicht wordt gehouden en de
     wetten worden gehandhaafd.  De organisator is verantwoordelijk voor een
     veilig verloop van het evenement en voor de naleving van de Drank- en Horeca
     wet  (DHW), Opiumwet (Opw) en andere vergunningsvoorschriften. Het
     toezicht op het evenemententerrein ligt dus primair bij de organisator, die
     zich kan laten assisteren door beveiliging.
   
      3.   Wettelijk kader voor de evenementenvergunning.

     Terschelling wordt nog steeds gepropageerd als een eiland van rust en
      ruimte. Steeds meer evenementen  maken dat het steeds drukker wordt op
      het eiland.   Bewoners en gasten kunnen dit jaar op Terschelling genieten van
      een keur aan festivals:  T Jazz (April),  Oerol (Juni), Yoga-festival (juni),   
       Rock ‘n Roll Street (September),  Springtij Festival (Eind September),
      Vlieger Festival (Oktober)   en het Filmfestival  (November). 
      Dit naast andere grote,  veel bezoekers trekkende evenementen, zoals de
      Fjoertoer (April),  de HT roeisloepenrace  (Mei) en de Berenloop
      (November). 

       Alhoewel Terschelling overspoeld wordt door evenementen, ontbreekt een
      evenementenbeleid en dat valt de Gemeente aan te rekenen.

      Beoordeling van  de aanvraag dient dan conform artikel 1.8 van de Algemene
      Plaatselijke Verordening  te geschieden, waarin is bepaald:

      Artikel 1:8  Weigeringsgronden

      De vergunning of ontheffing kan door het bevoegd gezag of het bevoegde 
      bestuursorgaan worden geweigerd in het belang van:  a. de openbare orde;
       b. de openbare veiligheid; c. de Volksgezondheid;  d. de bescherming van het
      milieu
.
     4.   De Aanvraag.

      In de eerste plaats valt op dat de aanvraag, zoals deze ter visie is gelegd, te
      summier is om een vergunning af te geven.  Immers, bij de ter visie gelegde
      aanvraag ontbreken de situatietekening, routebeschrijving of plattegrond,
      waarop is aangegeven waar de activiteiten plaats vinden en waar onder
      andere  podia, uitgangen,  nooduitgangen, attracties,  plaats kramen,  afzet-
      material zoals dranghekken, toiletten, geluidsapparatuur, e.d.  opgesteld
      worden met exacte afmetingen en schaalmeldingen.

      Ook ontbreekt bij de tervisie legging de bijlage 8.2 programma, het
      veiligheidsplan, het productieplan, de aanvraag voor het schenken van alcoholhoudende drank, concept overeenkomst Staatsbosbeheer, maar ook overeenkomsten met Camping Cupido; camping Kooi of De Riesen.

      Ook ontbreken nog nader aan te duiden onderzoeken.

      Tot slot is een omgevingsvergunning vereist, nu de activiteit in strijd is met
       het vigerende bestemmingsplan.  Bij de aanvraag om een omgevings-
       vergunning, welke aanvraag nog niet is gepubliceerd, dient overigens een
       akoestisch onderzoek te worden bijgevoegd, waaruit blijkt op welke wijze de
       organisatie kan voldoen aan artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit.

       SOS is derhalve niet in staat om de aanvraag en de conceptvergunning
       inhoudelijk goed te beoordelen en ook het bevoegd gezag is daartoe niet in
       staat.

       Gelet op het feit dat de aanvraag onvolledig is, had deze buiten behandeling
        moeten worden gesteld, totdat de ontbrekende gegevens zijn aangevuld.
        Nu de aanvraag al dateert  van 12 november 2018 en pas op 6 juni 2019 (sic)
        -  onvolledig -  is gepubliceerd, had de aanvraag geweigerd moeten worden.

5.     Beoordeling Aanvraag.      

          Zoals gezegd dient de vergunningsaanvraag beoordeeld te worden op grond
        van artikel  1.8.
        Ingevolge art. 1.8, eerste lid, van de APV kan de vergunning worden
        geweigerd in het belang van:
De openbare orde.
De openbare veiligheid.
De volksgezondheid.
De bescherming van het milieu.

        Uit de conceptvergunning blijkt dat het uit het oogpunt van openbare orde,
        veiligheid, zedelijk of gezondheid geen zwaarwegende bezwaren bestaan
        tegen de voorgenomen activiteiten. Daaruit blijkt ook, dat de bescherming
          van het milieu kennelijk bij de beoordeling van de aanvraag geen rol heeft
         gespeeld en dat moet wel ingevolge artikel 1.8 APV.
       
        Volgens vaste jurisprudentie strekt het in artikel 1.8 van de APV neerge-
        legde  vergunningstelsel ter bescherming van specifiek genoemde
        belangen en kan de evenementenvergunning daarom alleen geweigerd worden
       op  één  van de in dat artikel genoemde weigeringsgronden.  Hoewel overlast
       niet langer uitdrukkelijk wordt genoemd als weigeringsgrond, betekent dat
       niet dat overlast geen grond kan vormen om een gevraagde evenementen-
       vergunning te weigeren.  De APV heeft immers van oudsher tot doel de
       openbare orde en de overlast te reguleren.  Hoewel niet meer uitdrukkelijk
       genoemd, moet het voorkomen van overlast worden geacht te zijn vervat in
      de artikel 1.8 van de APV genoemde weigeringsgronden, onder meer de open-
      bare orde, waar het bijvoorbeeld betreft het voorkomen van ongeregeld-
      heden en strafbare feiten, en de bescherming van het milieu, waar het alle
      soorten van overlast betreft die gerelateerd zijn aan de omgeving, zoals
      geluidsoverlast, geurhinder, en overlast veroorzaakt door afval en waarmee
      dus wordt beoogd het woonklimaat van omwonenden te beschermen.

      Gelet op artikel 1.8 APV lid 1 onder a t/m d had de vergunning moeten worden
      geweigerd in het belang van:

De openbare orde.

Hoe de openbare orde gehandhaafd wordt bij 6000 bezoekers is volstrekt onduidelijk.  Bij een dergelijk festival zouden er minstens 25 politeambtenaren aanwezig moeten zijn. Op welke wijze heeft het bevoegd gezag dit geregeld en op welke punten zijn afspraken gemaakt met de organisator?

De openbare veiligheid.

Op welke wijze worden verkeersstromen  begeleid, in hoeverre is de Duinweg  bij het Duinmeertje van Hee bereikbaar voor hulpdiensten, wat te doen bij calamiteiten, staat de brandweer paraat, etc.

De volksgezondheid.

Op welke wijze is zorg gedragen voor voldoende medische opvang ? Staat de ambulancehelicopter paraat gedurende het festival, komt het reguliere vervoer niet in het gedrang?

De bescherming van het milieu.

In het kader van deze zienswijze wordt aandacht besteed aan het geluid en aan Natura 2000.

Geluid.

Uit de conceptvergunning  (artikel 2.17 lid 1) blijkt, dat de organisatie de geluidsnormen, zoals genoemd in artikel 2.17 lid 1, sub a van het Activiteiten Besluit in acht moet nemen.

Genoemd artikel luidt:

Artikel 2.17
1.
Voor het langtijdgemiddelde beoordelings niveau (L ar.lt) en het maximal geluidsniveau, (L Amax) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en los activiteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:

De niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan in die tabel aangegeven waarden:

Tabel 2.17a

                                        07.00-19.00   19.00-23.00  23.00-07.00 uur
L ar.lt  op de gevel van
gevoelige gebouwen           50 dB(A)         45 dB(A)         40 dB(A)

L ar.lt in in- en aanpandige
gevoelige gebouwen             35 dB(A)        30 dB(A)         25 dB(A)
     
L Amax op de gevel van
gevoelige gebouwen              70 dB(A)       65 dB(A)         60 dB(A)

L Amax in in- en aanpandige
gevoelige gebouwen              55 dB(A)        50 dB(A)        45 dB(A)

Gelet op het onder 2.1 genoemde brongeluid van 145 dB(A) en op een afstand van 200 meter een geluidsniveau van 93 dB(A), staat op voorhand al vast dat de organisatie aan artikel 2.17 slechts kan voldoen, als: of het geluidsniveau aanzienlijk wordt verminderd, of het festival inpandig plaatsvindt.

In de concept vergunning staat weliswaar dat de organisatie de geluidsproductie continu dient te monitoren om overschrijding van de in voorschrift 29 genoemde normen te verhinderen, maar genoemd voorschrift ziet slechts op de na-programmering en dat in die na- programmering muziek slechts via het “Silent disco principe” ten gehore mag worden gebracht.

Het staat vast dat de organisatie niet kan voldoen aan de geluidsnormen en dat dus de vergunning moet worden geweigerd.  Het Oerolfestival van juni 2019 bracht al een enorme overschrijding van de geluidsnormen met zich, maar dat was slechts gedurende enige uren, tot 22.30 uur.

Het is bij het verlenen van de aanvraag absoluut noodzakelijk dat tevens een boetebepaling, of preventieve last onder dwangsom wordt opgenomen, dat de organisatie bij overschrijding van de geluidsnormen een boete of last verbeurt van € 100.000,- , welk bedrag als borg vier weken vòòr aanvang wordt gestort op de bankrekening van de gemeente.

Natura 2000.

Het festivalterrein ligt deels in en grenst aan Natura 2000 gebied. Zoals al is gememoreerd bevat de conceptvergunning geen letter over mogelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten en is daar dus ook geen rekening mee gehouden.

De beoogde activiteit is niet passend in het natuur- en milieubeleid Natura 2000 en de uitspraak van de Raad van State van 28 mei 2019 over activiteiten die plaatsvinden, grenzend aan  of in Natura 2000 gebieden, alsmede de Kaderrichtlijn Water.

Overige aspecten.

Voorts mag er binnen 30 meter van duin en bos niet gerookt worden. Artikel 2.18 van de APV stelt:

Rookverbod in bossen en natuurterreinen.
Het is verboden in bossen, op heide of veengrondendan dan wel in duingebiedenof binnen een afstand van dertig meter daarvan:
Te roken gedurende een door het College aangewezen periode;

          Hoe te handhaven?

          Voorts wordt gewezen op artikel 2.28 van de APV;

     
          Exploitatie vergunning horeca bedrijf.

Het is verboden een openbare inrichting te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester.
De burgemeester weigert de vergunning indien de exploitatie van de openbare inrichting in strijd is met een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit.

           Dat betekent in feite dat het festival niet gehouden kan worden, want in
           strijd met het bestemmingsplan, daar het verdienmodel van dergelijke
           festivals vooral steunt op horecainkomsten.

           6.   Conclusie.

           Uit het voorgaande kan geen andere conclusie worden getrokken dat de
           vergunning geweigerd dient te worden, althans dat de aanvraag buiten
           behandeling moet worden gesteld vanwege het ontbreken van voldoende
           gegevens.  Bij verlening van de vergunning dient een waarborgsom te
           worden gestort ad. € 100.000,-

           Het bevoegd gezag dient er voorts rekening mee te houden dat zij
          aansprakelijk  kan worden gesteld voor enige schade die kan ontstaan vòòr,
          tijdens en na het festival, als kan worden vastgesteld dat de voorscriften
          onvoldoende nageleefd zijn geworden of de voorschriften onvoldoende
          schade hadden kunnen voorkomen.

          7.   Tot slot.

          Terschelling is een eiland van rust en ruimte.  SOS, daarbij gesteund door 
          haar donateurs, stelt dat het eiland verwordt tot een evenementencircus
          waarbij gasten slechts korte tijd verblijven maar wel een blijvende
          ecologische “footprint” achterlaten, nog daargelaten dat het eilander
          eigene steeds meer wordt aangetast.

           Mocht de vergunning toch verleend worden, dan zal een oordeel worden
           gevraagd aan de Voorzieningenrechter.  In dat verband verzoekt SOS zo
           spoedig mogelijk een (afwijzende) beslissing te nemen.