donateursvergadering 2018

Door Gerard Muiser op ma, 18/02/2019 - 16:32

Notulen Algemene Bestuurs- en Donateurs Vergadering 2018

De vergadering werd gehouden op vrijdag 14 september 2018 in 'De Kraak' te West-Terschelling. Aanwezig zijn 31 donateurs en 9 bestuursleden.

   Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.35 uur door een hartelijk welkom uit te spreken. Ook nu zijn er donateurs afkomstig van de vaste wal die de moeite hebben genomen deze vergadering bij te komen wonen. Verder hebben we de onlangs aangetreden wethouder S. Haringa uitgenodigd om deze vergadering incognito bij te komen wonen. Door verplichtingen in het buitenland is hij echter verhinderd.
We zien dat zich tussen de aanwezigen drie oud-voorzitters bevinden, te weten de heren  G. Visser, W. Spanjer en H. Gorter. Zij krijgen een speciaal hartelijk welkom.
Vervolgens toont de voorzitter de agenda van deze avond via de beamer.

Mededelingen etc.
De secretaris doet eerst verslag van de dag ervoor gehouden 'Beestemerk' in Midsland waar wij ook aanwezig waren met een kraam. Er was flink wat belangstelling voor onze kraam. Er kon worden geraden naar het gebruik van een vreemd soort tang. Deze tang werd vroeger gebruikt voor het aanbrengen van een neusring bij een koe of een stier.
Die dag heeft ons drie nieuwe donateurs opgeleverd.
Vervolgens leest de secretaris afmeldingen voor van: mevr. S. Haan, mevr. T. Spanjer, mevr. Y. Groenewegen en mevr. M. Dambrink en de fam. Cupido. Verder hebben zich ook afgemeld de heren P. Zumkehr, G. Bos, J. Obendorfer, R. Yetsenga, H. van Tol, J. Bos, M. Rinders, J. Bakker en R. Gorter.  
           
Notulen van de Algemene Donateursvergadering gehouden op 15 sept. 2017
De voorzitter neemt deze notulen per bladzijde door. We vinden dat de Miedbringers er altijd fantastisch uitzien. Dhr. J.P. Kok maakt er altijd iets heel moois van. Hij doet dat belangeloos en verdient daarom een geweldig applaus.
Er is sprake van geweest dat wij het Zeeliedenmonument in beheer zouden nemen. Dit is echter niet doorgegaan omdat het beheer naar de gemeente is gegaan.
We hebben het ook nog even over het organiseren van iets leuks: de 'Day After' volgend op de jaarvergadering. Hier maakt slechts een kleine groep donateurs gebruik van. Wij zien het liever toekomen aan al onze donateurs. Dat was ook de reden om van onze 200e Miedbringer een extra dikke uitgave te maken met de Terschellinger belevenissen van F. van Eeden in 1875.
We komen bij actuele onderwerpen, zoals Baai Dellewal. De gemeenteraad heeft in kleine meerderheid gekozen voor woningbouw op de locatie van de voormalige dancing Dellewal. Wat betreft de aanleg van een golfbaan is geen rekening gehouden met boscompensatie als er bomen gekapt gaan worden.
Verder hebben we een hele mooie verhandeling over 'Beeldkwaliteit' mogen aanschouwen. We merken wel dat de gemeente met dit verhaal niets doet. Hierna worden de notulen goedgekeurd.

  Jaarverslag 2017
Dit jaarverslag stond afgedrukt in Miedbringer nr. 202. Opmerkingen zijn er niet, zodat het jaarverslag wordt goedgekeurd.

Financieel verslag 2017 en Begroting 2019
De Staat Baten en Lasten stond ook afgedrukt in Miedbringer nr. 202, maar onze penningmeester deelt een overzicht uit en ligt vervolgens de cijfers toe. Ze merkt op dat de Begroting 2019 licht negatief uitpakt, maar gezien het stijgend aantal donateurs komt dit heus wel goed. In 2017 hebben 5 donateurs hun donatie opgezegd, er zijn echter 26 nieuwe donateurs bijgekomen. Er zijn eind 2017 452 betalende donateurs. Totaal in kas hebben we als reserve: € 60.963. Het Jet Schroo-fonds is opgenomen in de reserves. De penningmeester krijgt applaus voor haar toelichting en werk. We zijn dus financieel onafhankelijk en dit maakt ons sterk, zo constateren we. De heer Gorter vraagt hoe de aanwas van donateurs te verklaren is. Antwoord: de mensen voelen zich blijkbaar aangetrokken tot het principe van onze Stichting. En de website helpt ook mee, evenals Twitter. Ons Algemeen Bestuurslid dhr. J. Bos heeft ook veel donateurs over de streep getrokken.

   Kascommissie
Omdat mevr. Y. Groeneveld afwezig is doet dhr. J.A. Smit verslag. Hij zegt dat alles er keurig verzorgd uitziet en dat alles klopte. Hierna wordt de penningmeester gedechargeerd. Dhr. J.A. Smit treedt na twee jaar uit de kascommissie. Voor hem in de plaats komt dhr. H. Gorter.

   Bestuurswisseling
Dhr. C. Muijskens is tussentijds afgetreden. Hij heeft gekozen voor een politieke loopbaan en hij wilde dit niet combineren met een bestuursfunctie bij SOS.
Mevr. G. de Grand en dhrn. G. Muiser, P.J. Zumkehr en H.J. Hees zijn dit jaar aftredend maar hebben zich weer herkiesbaar gesteld. Ze worden per acclamatie herbenoemd.  Dhr. G. Muiser is reeds 25 jaar lid van het Algemeen bestuur en mevr. G. de Grand reeds 20 jaar. Beiden krijgen een bloemetje aangeboden als dank.
Vervolgens wordt mevr. M. Wartena voorgedragen als nieuw lid van het Algemeen bestuur. Ze stelt zich voor. Ze heeft na de Agrarische School Staats- en Bestuursrecht gestudeerd en woont in Lies. Ze wordt per acclamatie benoemd.    

Miedbringer/Website/Communicatie
We konden op de Beestemerk weer constateren dat er ook eilanders zijn die met een boog om onze kraam heenlopen. Toch hebben we drie nieuwe donateurs kunnen noteren.
Ons mededelingenblad de 'Miedbringer' ziet er bij iedere uitgave perfect uit. Toch zullen we aan het idee moeten wennen dat in de (verre) toekomst de Miedbringer zal verdwijnen en alle informatie alleen nog te vinden zal zijn op onze website. 
Weekblad 'De Terschellinger' is selectief in zijn informatievoorziening en de Harlinger Courant van vroeger bestaat niet meer. Ook de Leeuwarder Courant vermeldt niet al het nieuws van ons eiland. Wat jongeren heden ten dage wel willen zijn Twitterberichten.
Zo hadden we afgelopen week 246 volgers en dit breidt zich als een olievlek uit in de media. Onze doelgroep voor donateurswinst zijn echter de 40- en 50-plussers, mensen met een bredere ervaring.

  Rondvraag 1
Ook SOS moet voldoen aan de Privacy-wetgeving. Hierover is een artikel in de Miedbringer verschenen en het staat vermeld op onze website.
Ook hebben we de regels op de website vermeld om in aanmerking te blijven komen voor de ANBI-status. Dit zijn we verplicht te doen van de Belastingdienst. ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling.

Hierna lassen we een korte pauze van tien minuten in.

Actuele Ontwikkelingen
We constateren dat onze gemeente niet gaat voor het Algemeen Belang, maar voor het Eigen Belang. Er wordt niet naar ons geluisterd. Dit maakt ons tot 'Luis in de Pels'.
Stel dat onze gemeente zou gaan fuseren, dan wordt onze rol nog groter. Dit in verband met behoud van het Terschellinger eigene.
De heer Gorter merkt op dat verslagen van onze gemeente summier worden. Men kiest er voor om anoniem te besturen. De bevolking heeft zodoende geen invloed meer en de democratie is ver te zoeken.
Bij de laatste gemeentelijke verkiezingen hebben 31 mensen wel de gang naar de stembus gemaakt, doch hebben geen stem uitgebracht. Ze hebben blanco gestemd. Hiermee is een signaal afgegeven en het is in feite een stil protest. Stel dat dit een trend wordt. Maar de gemeente heeft er tot nu toe niets mee gedaan.
De burger ervaart de werkwijze van de gemeente als zodanig dat men de zaken niet meer helemaal op een rijtje heeft. Het College en de raad zijn niet meer de baas: hogere en gemandateerde ambtenaren hebben het voor het zeggen.
Vervolgens komen de Coördinatie-regelingen en Postzegel-bestemmingsplannen ter sprake. Dit is onder andere het geval bij het B&Y-terrein, en ook bij het Strandhotel te Midsland aan Zee. Een bestemmingsplan wordt vastgesteld voor minimaal tien jaar. Als echter tussentijds een burger met een idee komt, dan wordt direct een Postzegel-bestemmingsplan opgestart. Wij moeten dit dan maar weer zien te pareren, want het behoud van het Terschellinger eigene is hierbij vaak ver te zoeken. We merken op dat de raadsfracties vooral met zichzelf bezig zijn en de oppositiepartijen laten ook weinig of niets van zich horen. Het voortbestaan van de zelfstandige gemeente is niet onze taak, maar het geeft wel zorgen. Moeten we ons als SOS ermee bemoeien? Dhr. van der Zee merkt op dat 'Handhaven' ook zo’n heikel punt is voor onze gemeente. Het gebeurt gewoon niet. De heer Gorter zegt dat we er toch op moeten letten, omdat de burger recht heeft op een deugdelijk bestuur. Onze hoop is voorlopig gevestigd op de nieuw aangetreden wethouder S. Haringa.

Andere Externe Ontwikkelingen
Wat betreft het B&Y-terrein nabij het Groene Strand hebben we te maken met twee bestemmingsplannen. Ten eerste die voor vijf bedrijfsloodsen. En daarnaast loopt een Coördinatie-regeling die voorziet in een gebouw met negentien recreatie-appartementen en vier woonhuizen aan de Zwarte Weg. Wat betreft het eerste bestemmingsplan - de vijf bedrijfsloodsen - hebben wij in de beroepsprocedure afgehaakt omdat die er toch nooit zullen komen. Wij zijn nog wel bezig tegen de bouw van het appartementengebouw. We constateren dat sociale woningbouw op deze locatie beter zou zijn geweest. Om het terrein op te ruimen volstaat een handhavingsverzoek. We merken wel op dat er van gemeentelijk beleid geen sprake is.
Met betrekking tot de bouw van een Strandhotel op de zeereep te Midsland aan Zee valt op dit moment nog weinig te melden. In 1943 moest op last van de bezetter het toenmalige badhotel worden afgebroken. En nu, 75 jaar na datum, moet het nog eens worden herbouwd. De Raad van State zal in deze het laatste woord hebben. De zomerhuisbezitters bij Midsland aan Zee hebben zich verenigd en zijn tegen de bouw. 
Op de locatie waar ooit de Dancing Dellewal stond heeft de gemeenteraad erin toegestemd om een gebouw met 11 luxe appartementen te bouwen met behoud van zichtlijnen, etc. De voornaamste reden voor de gemeente is dat ze er 2,3 miljoen euro in hebben geïnvesteerd en dit bedrag drukt zwaar op de begroting. Ze vonden dit appartementenplan eigenlijk wel een goed plan. En zoals door een stroman werd gezegd: nu moet SOS maar eens stoppen met zeuren.
Maar we vangen nu weer geluiden op dat er opnieuw wordt geopteerd voor hotelbouw. Er is nog steeds geen beslissing gevallen over deze plek van de voormalige dancing, evenals over het gebouw van de oude campus: het vroegere Hotel Victoria.
Vervolgens komt de 'Kwispelende eilandstaart' aan de orde. Van de oostpunt van ons eiland is zo langzamerhand bijna 500 hectare door afslag in zee verdwenen. De Raad van State heeft de zaak wel in behandeling genomen, maar achtte zich uiteindelijk niet bevoegd te oordelen. Het probleem ligt nu bij het Bevoegde Gezag, de provincie. Dhr. G. Smit merkt op dat ons eiland aan de westzijde juist flink aangroeit. En komende winter gaat men een miljoen kubieke meter zand suppleren voor de kust van Vlieland. De heer Rijf zegt dat men al ca. drie maanden bezig is zand te suppleren voor het Amelander gat. De juiste visie op dit hele gebeuren blijft voor ons echter vaag.
Over de Havenvisie kunnen we kort zijn. Het is een omvangrijke zaak waarbij de zeespiegelstijging, het verkeer over de Willem Barentszkade met de aangrenzende woningen een rol spelen. We wachten de verdere besluitvorming af.
We hebben wel onze bezwaren tegen 'Kamperen bij de Boer' ingediend. De TiPi-tenten te Hee ("Pinokkio-tenten") waren voor ons de aanleiding om ertegen in beroep te gaan. Een definitie van 'Tent' staat niet in het bestemmingsplan. Daarom moest de Dikke van Dale hierop een antwoord geven. De houten vlonders met de houten wanden moesten worden verwijderd; het uiterlijk van de tenten/tenthuisjes blijft echter hetzelfde. Ook de vaste (tent-)huisjes van het 'Beter Boeren Bed' in Oosterend zouden gedurende de wintermaanden moeten worden opgeruimd. Dit gebeurt echter niet, ze blijven gewoon staan. Handhaven? Mevr. Van Zwol merkt op dat deze boerencampings uitsluitend zijn bedoeld voor echte tenten. Ook de Terschellinger Campinghouders Verenining zit op dezelfde lijn.
Er zijn op diverse campings nog vele stacaravans aanwezig. Deze komen thans aan het einde van hun levenscyclus. Stacaravans zijn echter 'roerend goed', en als er huisjes voor in de plaats komen worden deze 'onroerend goed'. Huisjes kunnen dan opgesplitst en op eigen grond duur worden verkocht.
De voorzitter legt de matrix uit waaraan wij Postzegelplannen toetsen. De criteria zijn: leuk / nuttig / noodzakelijk / urgent. Als voorbeeld noemt hij het oprichten van een kaap op het Kaapsduin te West Terschelling. Dit is alleen maar leuk. Maar voor een bestemmingsplan-wijziging moet echte 'noodzaak' gemotiveerd worden. Soms heeft ons algemeen bestuur ook wel eens moeite met de juiste besluitvorming.
Wat betreft de polder spelen de volgende zaken: verdroging, vermesting, vervlakking, verdwijnen van weidevogels. En voor de boeren komt het probleem van bedrijfsopvolging erbij. Dit is een heel pakket dat speelt en we maken ons zorgen. De zoute kwel vormt door de zeespiegelstijging en polderpeilverlaging ook steeds meer een probleem.
De heer A. Doeksen vindt dat de bemesting anders zou moeten. Mestinjectie noemt hij rampzalig voor de bodemvruchtbaarheid en de vogelstand. Ook de vervlakking zien we steeds meer. De polder wordt steeds vlakker geploegd: slenkenpatronen verdwijnen en jonge vogels kunnen nergens meer schuilen in het eentonige kruidenarme Raaigras. Er zou iets moeten gebeuren. Op het eiland Schiermonnikoog trekken de boeren gezamenlijk op, maar op ons eiland heeft iedere boer zijn eigen visie.  
De heer H. Gorter snijdt de problematiek rond het Seinhuisje aan. Staatsbosbeheer is van plan om van dit huisje - en in het kader van hun Verdienmodel - een luxe onderkomen te maken. De gemeenteraad heeft met dit plan reeds ingestemd. Gorter zou het liefste zien dat dit huisje gesloopt wordt. Hij krijgt als antwoord dat wanneer je iets wilt behouden er dan wel een functie aan gekoppeld moet worden. De gemeente zou onderzoek moeten verrichten of er draagvlak onder de bevolking bestaat voor dit plan. Een zelfde onderzoek wordt door haar ook vereist voor het oprichten van een Kaap.
Vervolgens snijdt de heer C. Muijskens uit West de problematiek aan rond het Springtij-festival dat eind september gaat plaatsvinden op ons eiland. Er is nog geen vergunning verleend en er is nog niets geregeld. De bewoners in de buurt hebben echter wel een brief ontvangen van de organisatie dat er lawaai-overlast kan ontstaan en dat een tent gebouwd zal worden om ca. 900 gasten te ontvangen. Dit is echt wel teveel van het goede, zo is onze mening. De omwonenden zijn in gesprek geweest met de gemeente waar ze te horen kregen dat de uitnodigingen reeds waren verstuurd en afblazen niet meer mogelijk was. De omwonenden willen bezwaar aantekenen, maar weten nu al dat dit geen zin heeft: de vergunning komt te laat en bezwaar maken heeft dan al geen zin meer. Ook in dit geval blundert de gemeente, zo constateren we.

Bestuurswisseling 2
Onze voorzitter de heer Schurink heeft de wens te kennen gegeven om af te treden.
In het kort vertelt hij wat hij zoal heeft meegemaakt tijdens zijn zes jaar durend voorzitterschap, die begon met onze 50-jarige jubileumtocht naar het eiland Griend.
Een nieuwe voorzitter geeft weer een nieuw impuls aan SOS, zo zegt hij. Het is moeilijk een opvolger te vinden. Onze zoektocht naar een nieuwe voorzitter zetten we daarom onverminderd door. Hij is blij dat ons algemeen bestuurslid de heer H.J. Hees zijn taak tijdelijk wil overnemen. Vervolgens wordt de heer Schurink door de secretaris toegesproken waarbij hij uitgebreid wordt bedankt voor het vele werk dat hij voor SOS heeft gedaan en wat hij voor SOS heeft betekend. Hij krijgt vervolgens een cadeaubon overhandigd en zijn partner wordt verrast met een grote bos bloemen.
De nieuw benoemde voorzitter krijgt de voorzittershamer overhandigd. De heer Hees zegt de belangen van SOS met hart en ziel te zullen behartigen.

Hierna lassen we weer een korte pauze in.

Voordracht
Na de pauze komt de heer W. Mier uit Formerum aan het woord. Hij vertelt een mooi verhaal over de ontstaansgeschiedenis van onze polder met de daarbij horende aanleg van dijken en stormvloeden die vervolgens weer voor de nodige overstromingen zorgden.  De dijk was tot de vorige eeuw een bron van zorg voor de eilander bewoners. Zelfs na de stormvloedramp in 1953 waren er Terschellinger inwoners die een bootje in de tuin of op zolder hadden om zodoende roeiende de veilige duinen te kunnen bereiken !
De dijk heeft nu een beschermlaag van basalt en is op Delta-hoogte gebracht.
We genoten allemaal van de boeiende verteltrant van de heer Mier. Als dank werd hem een boek aangeboden.

Sluiting
De zojuist aangetreden voorzitter bedankt ieder voor haar/zijn aanwezigheid en opkomst en wenst iedereen nog een wel thuis toe.
Alvorens tot besluit het Terschellinger volkslied te zingen onder begeleiding van accordeonmuziek van de secretaris, zingen we eerst nog een verjaardagslied voor ons algemeen bestuurslid de heer J. van der Zee, die op zijn verjaardag toch deze vergadering heeft willen bijwonen.