Draagvlakmeting bij ‘Postzegelplannen’

Door Gerard Muiser op ma, 27/08/2018 - 17:40

SOS heeft de gemeente Terschelling een brief gestuurd met als onderwerp: Draagvlakmeting bij ‘Postzegelplannen’, waaronder Kaapsduin en Seinpaalduin. Hierbij deze brief.

Gemeente Terschelling
t.a.v. de gemeenteraad
Postbus 14,
8880 AA West-Terschelling   

Lies, 21 augustus 2018
Betreft: Draagvlakmeting bij ‘Postzegelplannen’ (waaronder Kaapsduin en Seinpaalduin) _______________________________________________________________________________
Geachte gemeenteraad,
Hoewel het SOS-bestuur een eigen gestructureerde analysemethode heeft voor het beoordelen van nieuwe initiatieven en ‘Postzegelplannetjes’, is zij niet op voorhand tegen bovengenoemde initiatieven, hoewel de criteria ‘Nut’, ‘Noodzaak’ of ‘Urgent’ niet aanwezig zijn. Het criterium ‘Leuk’ kan wel een motief zijn, mits dat voor het algemeen belang is. Bij de Kaap is dat duidelijker dan bij het Hotel.
Bij uw behandeling van het initiatief-Bestemmingsplan Kaap op Kaapsduin heeft de VVD-fractie voorgesteld voor dit initiatief eerst een draagvlakmeting onder de bevolking uit te willen laten voeren. Uw raad stemde daarmee in. Ook het SOS-bestuur juicht dit toe, maar zou zo’n draagvlakmeting dan ook voor de Hotelkamer Seinpaalduin uitgevoerd willen zien. Immers beide initiatieven zijn vergelijkbaar, en precedenten moeten niet ontstaan.
Deze nieuwe beleidslijn doortrekkend ligt het voor de hand dat bij elk komend (privaat) initiatief dat niet past in een vigerend bestemmingsplan en dat vraagt om een bestemmingsplanwijziging, deze aanvraag ook vergezeld gaat van een gestructureerde en onafhankelijke Draagvlakmeting onder de bevolking. “Et er Oer ha” is een zeer globale eerste verkenning, maar deze moet volgens SOS verderop in het proces gevolgd worden door een uitgebreider en formelere draagvlakmeting onder burgers (nader uit te werken). Dit temeer omdat het hier vaak gaat om het claimen of innemen van collectieve ruimten of waarden, waar gewone burgers ook iets van vinden en niet alleen de direct aanwonenden/belanghebbenden. Uiteraard is op het betreffende  ontwerp-bestemmingsplan een zienswijze van alle burgers mogelijk (en soms bezwaar en beroep door alleen direct belanghebbenden), maar dat is iets anders dan een bredere Draagvlakmeting vóóraf vanuit algemeen belang. De gemeenteraad kan daar niet alleen in besluiten. Voor haar is het vigerende bestemmingsplan uitgangspunt. Draagvlakmeting past ook goed in de lijn van TS25 (burgerparticipatie).
SOS brengt dit voorstel bij uw raad onder de aandacht en verzoekt uw raad als raad daar serieus naar te kijken, dus niet alleen in het geval van de Kaap op het Kaapsduin.
Met vriendelijke groet,
namens het SOS-bestuur,

H.F.Schurink – voorzitter     J.A. Smit - secretaris