Dellewal

Door Gerard Muiser op wo, 29/11/2017 - 10:05

Dinsdagavond 28 november 2017 sprak voorzitter Hilmar Schurink namens SOS in op het onderwerp Dellewal. Bijgaand
zijn inbreng in eerste en tweede termijn.

Voorzitter,

Over twee weken verschijnt nummer-200 van De Miedbringer (=Boodschapper). Dat is
het blad voor de donateurs van Stichting Ons Schellingerland (SOS), die staat voor
behoud van het eilander eigene. In de vaste rubriek ‘Actuele Onderwerpen’ komt de
volgende tekst over Dellewal. Ik wil u die tekst alvast meegeven voor uw
besluitvorming.

Dellewal
“Het college en de raad streven ernaar de besluitvorming rond Dellewal - in hun
beleving alleen het dancingterrein – nog in 2017 af te ronden, zodat de
raadsverkiezingen in maart 2018 daarmee niet worden belast. In de Miedbringer van
augustus is uitgebreid verslag gedaan van de wijze van aanpak van het college vanaf
31 mei 2017 in ET10 (en eerder). Die aanpak is behoorlijk gênant.
Naar aanleiding daarvan heeft SOS bij het college van B&W een openbaarmakingsverzoek
(WOB) ingediend, om inzage te krijgen in eerder gemaakte afspraken en
besluiten. Dit voor de tijdige SOS-meningsvorming. Maar ook na een herinneringsbrief
na vier maanden heeft de gemeente nog niet gereageerd. De wettelijke WOB-termijn
is dik overschreden en SOS heeft daarmee recht op een vergoeding. Deze werkwijze
verhoogt het aanzien van de gemeente niet (zie hieronder).
Het college heeft toch nog eind november haar keuzemodellen aan de raad
toegestuurd voor besluitvorming in december. De keuze is uit:
a. Uitbreiding van Westcord-hotel Schylge (Westers);
b. Woningbouw door de gemeente (appartementcomplex of losstaand in het duin);
c. Recreatie-appartementen door eilander ondernemers (4 blokjes van 2).
Het aanbod van Stichting Natuurherstel Baai Dellewal (voor crowdfunding) is opnieuw
door het college verworpen.
Nu zou ik het daarbij kunnen laten, in afwachting. Maar Dellewal – in volle breedte –
heeft vanaf 1962 de volle aandacht van SOS. Sterker nog, de realisatie van Hotel
Victoria (nu de oude campus) aan de Baai en andere soortgelijke grootschalige
projecten, waren aanleiding voor de óprichting van SOS. Zie de schets van Deodatus
uit 1962 van het gevreesde Baai-aanzicht (in de Jubileum-Miedbringer).
Dus de ontwikkelingen rond dancing-Dellewal hebben onze meer dan gemiddelde
aandacht. Uitgangspunt: geen verdere bebouwing van Dellewal. Dat is bij de
gemeente bekend. Alleen handelen ze er niet naar, want anders hadden ze SOS wel
uitgenodigd voor een ‘kopje thee’. De gemeente heeft wat moeite om haar woorden in
de Toekomstvisie TS25 in de praktijk te brengen (citaat): “De gemeente is niet langer
de hoofdeigenaar van problemen, maar zoekt en benut zo veel mogelijk het
probleemoplossend vermogen van de samenleving. Het vraagt om een organisatie die
daar mee om kan gaan, die tegenspraak niet wegdrukt of zoveel mogelijk negeert,
maar die open en niet benauwd opereert.” En: “Relevante partijen motiveren,
verbinden.” En:“De gemeente wil de toekomst gezamenlijk vormgeven. Dit vraagt
respect en onderling vertrouwen met ruimte voor dialoog. Er is dus meer ruimte voor
initiatieven vanuit de samenleving.”
Er is dus hoop, maar is wel een urgent punt van aandacht (bestuurs- en bedrijfsstijl).
Vooruitlopend op de dingen die gaan komen kan SOS al een poging doen om met de
gemeente mee te denken. Tijdens de publieksbijeenkomst op 31 mei zei de eigenaar
van Hotel Schylge, de heer Westers, dat hij tot de Raad van State zou gaan om bouw
van woningen in het uitzicht van zijn hotel te voorkomen. Dat lijkt mij niet meer dan logisch.

Daarmee vindt hij SOS aan zijn zijde. Want ook SOS heeft vanuit haar historie en doelstelling die intentie én juridische mogelijkheden.

Maar niet alleen bij woningbouw náást hotel Schylge, maar ook bij uitbreiding ván
hotel Schylge zal SOS daarom ‘dwarsliggen’. En de kans dat de huidige bestemmingen
rond dancing-Dellewal gewijzigd worden is gering. Dat zal de heer Westers ook
geruststellen. Want de ‘noodzaak’ daartoe ontbreekt vanuit een ‘goede ruimtelijke
ordening’ en het ‘algemeen belang’, en lijkt ook moeilijk ‘deugdelijk te motiveren’. Dat
zijn criteria uit de Algemene Wet Bestuursrecht. Deze benaderingswijze ligt ook onder
de SOS-zienswijze op het Bestemmingsplan B&Y-terrein. De Raad van State zal
daarover eerder uitspraak doen. Maar het aantal varianten voor de gemeente voor het
dancingterrein Dellewal neemt daarmee wel af, zeker als er snel geld op tafel moet
komen (zonder dringende reden). Eventuele kopers van de Dellewal-gronden zullen
zich wel tweemaal bedenken zonder bestemmingsperspectief, ook omdat er nog
steeds Beslag ligt van Westcord-Hotels op de gronden. Dat beslag heeft de gemeente
er niet afgehaald.
Iedereen houdt elkaar dus in de greep. En SOS is daarin ook partij. Vanaf nu wat meer
op de voorgrond.”
Tot zover de komende Miedbringer.
Ons advies aan uw Raad is ook nu weer om dit onderwerp van de agenda te halen.
Dank voor uw aandacht.

 

Voorzitter, in tweede termijn:
Het uitgangspunt van Stichting Natuurherstel Baai Dellewal - en op de achtergrond
ook van Stichting Ons Schellingerland - is steeds geweest: hoe houd je enerzijds de
gehele Baai Dellewal onbebouwd en los je anderzijds het financiële probleem van de
gemeente op. Dat kan, maar de gemeente heeft kennelijk een dubbele agenda, want
steeds is het aanbod van Stichting Baai Dellewal ruw verworpen: ‘Westers wacht U’.
De gemeente handelt hierin behoorlijk ‘Trumps’: ondeskundig, onbetrouwbaar en
onbeschoft. Het bekritiseren van een voorstel is bijzonder gemakkelijk, aangezien de
criticus zich kan beperken tot het selecteren van een (zijn) beoordelingskader, om
vervolgens aan te tonen hoe het voorstel niet in dat kader past.
De gemeenteraad kan na vier jaar en voorgaande SOS-inspraak over de juridische
onmogelijkheden rond het dancingterrein tot de zelfde ‘slot-som’ komen. Namelijk dat
crowdfunding en fondsenwerving de enig werkbare oplossing zijn. En dat een stichting
daartoe juridisch het juiste voertuig is. Dan zal de nieuwe gemeenteraad het
onbaatzuchtig aanbod van de Stichting Baai Dellewal en haar ondersteuners, van het
eiland en de vastewal, moeten omarmen. Uit haar eigen Toekomstvisie TS25 weet zij:
“Dat dit vraagt om respect en onderling vertrouwen met ruimte voor dialoog”. En om
professionaliteit.
Uw alternatief is: geen bebouwing op Dellewal én geen geld voor de gemeente.
Dank voor uw aandacht in tweede termijn.