Inspraak SOS in raadscommissie over Woonvisie 3 oktober 2017

Door SOS op vr, 06/10/2017 - 12:33
West-Terschelling, nieuwbouw. Januari 2016 Foto Piet Zumkehr

West-Terschelling, nieuwbouw. Januari 2016. Foto Piet Zumkehr

Voorzitter, geachte aanwezigen,

SOS heeft eerder een zienswijze op de ontwerp-Woonvisie ingediend. In de kantlijn van de nu voorliggende Woonvisie met Reactienota hierbij nog enkele opmerkingen:

1. SOS vindt het jammer dat deze Woonvisie niet deel heeft uitgemaakt van de Toekomstvisie TS25. Want dan hadden de woonvoorstellen in breder kader geplaatst kunnen worden, naast de leefbaarheid van de dorpen, voorzieningen, verkeersstromen en werkgelegenheid. Nu moet die integratie- en operationele slag alsnog worden gemaakt. De Woonvisie hangt nu een beetje in de lucht, ook omdat nog niet over concrete nieuwe woonlocaties mag worden gesproken. SOS pleit voor extra aandacht voor woningcontingenten voor Hoorn en omgeving. Behoud van de leefbaarheid en levendigheid ‘Om Oost’ is daarbij het motief.

2. Opvallend is dat in de Woonvisie desondanks wél over concrete woonlocaties op Dellewal en het B&Y-terrein wordt gesproken. Hoewel de Woonvisie níet gaat over de typen woningen die daar worden voorgesteld: recreatie-appartementen op het B&Y-terrein en burgerwoningen van de gemeente in het duurdere segment op Dellewal. De Woonvisie gaat vooral over huur- en starterswoningen. Vanuit een goede ruimtelijke ordening was het logischer geweest om recreatie-appartementen op Dellewal te concentreren en burgerwoningen in het dorp op het B&Y-terrein. Nu zal dat allemaal zo’n vaart niet lopen, want het bestemmingsplan voor recreatie-appartementen op het B&Y-terrein zal naar verwachting sneuvelen bij de Raad van State. Dan ontstaan er nieuwe kansen. Dat zelfde lot dreigt bij eventuele herziening van een bestemmingsplan voor de voormalige Dancing Dellewal met duinomgeving. Harrie Westers is tegen woonbebouwing in het uitzicht van zijn hotel Schylge - zei hij in ET10 - en zal naar de Raad van State gaan. En SOS is tegen elke verdere bebouwing op Dellewal vanuit landschappelijk en toeristisch oogpunt: behoud van het eilander eigene. Dus geen woningen, maar ook geen hoteluitbreiding op Dellewal. SOS zal dan óók naar de Raad van State gaan. Dit bestemmingsplan zal daar naar verwachting óók sneuvelen. De complexe ruimtelijk-juridische en financiële problematiek is op de kop af vier jaar geleden door SOS aan uw raad toegezonden met als eindmotto: “Waar visie ontbreekt regeert de boekhouder”. Dit onderwerp komt - volgens zeggen - volgende maand in uw Raad aan de orde. Maar vandaag eerst in het kader van de Woonvisie met de daarin genoemde woonlocaties. Daar zit een tegenstrijdigheid in.

Dank voor uw aandacht.

Hilmar Schurink, voorzitter SOS