Zienswijze SOS op Woonvisie gemeente

Door SOS op do, 13/07/2017 - 09:54
West-Terschelling, nieuwbouw. Januari 2016 Foto Piet Zumkehr

Woningbouw West-Terschelling, januari 2016. Foto Piet Zumkehr

Geacht college,

SOS heeft de concept-Woonvisie bestudeerd en heeft de volgende opmerkingen:

1. Het gaat om een Woonvisie op hoofdlijnen want het betreft alleen de getalsmatige verdeling van de gewenste woningen over de verschillende woning- en bewoners-categoriën. Het is nog geen visie op de ruimtelijke verdeling van die gewenste (sociale/huur-) woningen over de verschillende dorpen, respectievelijk locaties (KLu, CNL, Vosserschool, Oude Zeevaartschool, Hoornse Bos e.d.). Dat is jammer, omdat de gevolgen voor andere aspecten nu niet in de afweging ‘meegenomen’ kunnen worden, zoals ruimtebeslag, werkgelegenheid, ontsluiting, voorzieningen (winkels, scholen, parkeren) en leefbaarheid (met name in de drie oostelijke woonkernen). SOS heeft daar tijdens de inloopavond voorstellen voor gedaan en op de samenhang in het kader van Toekomstvisie TS25 gewezen.

2. Dat onder de burgers en ondernemers de oproep wordt gedaan om met suggesties voor bouwlocaties te komen houdt het gevaar in van ‘gelukzoekers’. Visie en beleid drijven dan wat verder van het eiland weg, vreest SOS. Nog niet duidelijk is ‘wie’ voor de realisatie van de woningbouw verantwoordelijk wordt en welke criteria worden gehanteerd bij toewijzing van bouwrechten via postzegel-bestemmingsplannen. Dat is een zorgpunt van SOS. En als uitsluitend projectontwikkelaars de woningen mogen bouwen en exploiteren, dan pleit SOS voor stringente(re) stedenbouwkundige randvoorwaarden en welstandseisen om bouwkundige ‘monolieten’ te voorkomen. Welstand is namelijk ook een zorgpunt van SOS. De Stilen, de oude en de nieuwe campus en de voorgestelde B&Y-invulling zijn geen goede voorbeelden van eilander beeldkwaliteit.

3. In de samenvatting staat (citaat): “Dat de prioriteit van de woonvisie ligt bij het realiseren van starterswoningen, doorstroomwoningen en tijdelijke huisvesting voor seizoenspersoneel. Op het gebied van vraag en aanbod liggen hier de grootste knelpunten. Dit is niet van toepassing op de locaties Dellewal en B&Y/Groene Strand. Bij uitzondering worden hier nog duurdere woningen gebouwd, omdat voor deze locaties de planvorming al lang geleden is gestart én deze locaties bedoeld zijn voor woningen in het duurdere segment” (einde citaat).
Los van de cirkelredenering is de vraag waarop deze stelling is gebaseerd. In welke eerdere beleidsstukken is dit terug te vinden? De nadere onderbouwing vindt niet plaats in de Woonvisie zelf; de mededeling beperkt zich tot de samenvatting en lijkt niet meer ter discussie te (mogen) staan. Ook wordt in de Woonvisie niet verder ingegaan op vraag en aanbod van de (duurdere) vrije-sectorwoningen. SOS vraagt zich af welke problemen op het gebied van duurdere woningen (vrije sector) met de invulling van Dellewal en B&Y worden opgelost? En omgekeerd, welke problemen roept het op?

Op de locatie Dellewal zou het gaan om een – ten opzichte van de woonkern West - perifeer gelegen nieuwe woonkern van 13 buitendijkse woningen/appartementen. Wat zijn de omgevingseffecten daarvan? Is sprake van ‘zorgvuldig ruimtegebruik’ (scheiding van functies)? Past het in het beleid van de Provincie, PKB-Waddenzee, Natura2000, Kustpact, Werelderfgoed, het vigerend Bestemmingsplan en het Beslag?
Op de locatie B&Y-terrein is vrijwel geen sprake van ‘duurdere woningen’, omdat projectontwikkelaar Segesta slechts 4 of 5 permanente woningen wil realiseren (langs de Zwarte Weg) en vooral 19 recreatieve appartementen (aan het Groene Strand). Niet duidelijk is waarom voor de locatie B&Y niet sprake kan zijn van een invulling met woningen in de sectoren waar de Woonvisie met ‘prioriteit’ over spreekt: sociaal/huur. Geldt hier het ‘zorgvuldig ruimtegebruik’ niet meer? Gezien de situering direct grenzend aan, en in de woonkern West ligt het voor de hand op de locatie B&Y geen recreatieve woningen te realiseren, maar gewone burgerwoningen. En misschien wat minder in aantal, maar passend in de dorpstructuur. Een grondeigenaar bepaalt toch niet wat er moet komen (privaat versus publiek belang)?
En de omgekeerde invulling (recreatief in plaats van permanent) zou gelden voor de perifere locatie Dellewal, zij het dat er landschappelijke en toeristische, dus maatschappelijke redenen zijn om die locatie in het geheel niet meer te bebouwen (waarden, zichtlijnen, alternatieven).
Ook voor het B&Y-terrein zijn voor de eilander bevolking en de toeristen zichtlijnen en beeldkwaliteit van belang, zowel bezien vanuit het dorp naar ‘buiten/zee’, als vanaf ‘buiten/zee’ naar het dorp. Op deze locatie past geen monolitisch gebouw.

Samengevat mist SOS de deugdelijke publiekrechtelijke motivering onder de stelling in de samenvatting over “duurdere woningen op de locaties Dellewal en B&Y/Groene Strand”. 

Wij verwachten u met onze reactie op de Woonvisie van dienst te zijn.

Hoogachtend,
namens het SOS-bestuur,

H.F.Schurink – voorzitter    J.A.Smit - secretaris

West-Terschelling, dorpsuitbreiding 2016. Foto Piet Zumkehr

 

Dorpsuitbreiding West-Terschelling. Januari 2016. Foto Piet Zumkehr