Pleitnota inzake nieuw horecabedrijf Midsland aan Zee

Door Gerard Muiser op di, 17/01/2017 - 14:37

Hierbij de Pleitaantekeningen die dinsdag 17 januari werden uitgesproken door SOS tijdens de zitting van de bestuursrechter in Leeuwarden (meervoudige kamer) over het Strandhotel Midsland aan Zee. Rechtbank Noord-Nederland Locatie Leeuwarden Zitting: 17 januari 2017 te 13.00 uur Zaaknummer: LEE 15/3614 WABOA BAST Kenmerk: S.O.S./Gemeente Terschelling PLEITAANTEKENINGEN Als toelichting op hetgeen in bezwaar en beroep reeds is aangevoerd, geldt het volgende. 1. Voorop gesteld wordt dat S.O.S. van mening is, dat een hotel met 15 kamers voor 52 personen en een restaurant voor 80 gasten niets toevoegt aan Terschelling en strijdig is met het statutaire doel van S.O.S. zoals is neergelegd in artikel 2 van haar Statuten van S.O.S. waarin is aangegeven, dat het gaat om het behouden en het verbeteren van de karakteristiek natuurlijke landschappelijke en cultuurhistorische waarden van Terschelling, ook wel samengevat het “eilander eigene”. SOS is principieel tegen een appartementenhotel met restaurant op het duin bij Midsland aan Zee, omdat het de natuurlijke landschappelijke waarden van Terschelling in ernstige mate aantast. Over de door de gemeente gevolgde procedures is SOS zeer kritisch. 2. Mede naar aanleiding van de ingestelde beroepen heeft de aanvrager een gewijzigde aanvraag ingediend. De wijzigingen zouden een tegemoetkoming betekenen aan de verschillende bezwaren van appellanten. S.O.S. heeft in haar brief van 11 augustus 2016 al aangegeven, dat de wijziging niet van ondergeschikte aard zijn en ook niet als een tegemoetkoming kunnen worden aangemerkt aan de bezwaren van S.O.S. 3. Samengevat komt het bouwplan nu hierop neer, dat in plaats van de op de eerste verdieping aangegeven zalen voor gebruik voor congressen en/of bijeenkomst nu het totale plan een hotel met 15 kamers, die gebruikt kunnen worden door 52 personen, of zelfs meer, want bedden zijn er zo bijgezet. Daarnaast biedt het restaurant zitplaats voor 80 personen. Een eerste bouwplan werd echter door de gemeente afgewezen vanwege de strijd met het Bestemmingsplan. Een nieuw plan voorzag onder meer in zalen voor congressen e.d. Nu wordt een bouwwerk vergund, dat zelfs nog meer afwijkt van het bestemmingsplan, maar zou vallen onder de inmiddels in werking getreden Beheersverordening. De procedures 4. Wijziging van aanvraag Het thans voorliggende besluit is aangemerkt als een artikel 6:19 Abw besluit, waardoor het lopende beroep van rechtswege mede betrekking heeft op het nieuwe besluit. Dit besluit is echter niet gepubliceerd. Omdat het gaat om een aanzienlijke wijziging had het College de gebruikelijke procedure moeten doorlopen ter verkrijging van een nieuwe omgevingsvergunning. Die procedure is ook aangewezen, omdat de enorme uitbreiding van het aantal slaapplaatsen nieuw onderzoek rechtvaardigt naar de gevolgen voor natuur (Natura 200, Flora- en Faunawet, Natuurbeschermingswet, verkeer, en toerisme. Deze aspecten zijn niet onderzocht. Ten aanzien van het verkeer geldt nog, dat er geen busvervoer mogelijk is, en dat de toegangsweg gebruik maakt van de strandopgang bij Midsland aan Zee, met een helling van 15 % , dat ook gebruik maakt van voetgangers. Dat medegebruik zal tot ongelukken leiden. 5. Beheersverordening versus bestemmingsplan Een gevolg van de voorgestane wijziging is, dat het toegestane gebruik op grond van de beheersverordening nog meer afwijkt van het gebruik dat is toegestaan op grond van het Bestemmingsplan. Op grond van dat Bestemmingsplan was immers maximaal 30 logiesplaatsen toegestaan en thans 52 of zelfs meer, want bedden zijn er zo bijgezet en de Beheersverordening laat zich niet uit tot het maximaal aantal toegelaten logiesplaatsen. 6. Uit de bouwtekeningen blijkt voorts, dat er ook sprake is van saunamogelijkheden en dat is in strijd met artikel 6 van het Bestemmingsplan, waar alleen slaapplaatsen zijn toegestaan. 7. Kort samengevat, er is een verkeerde procedure gevoerd, niet alleen ten aanzien van de gewijzigde vergunning, maar ook ten aanzien van de gehele aanvraag. S.O.S. is van mening dat gelet op de strijdigheid van het bouwplan met zowel het Bestemmingsplan als de Beheersverordening een procedure ex artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 Wabo noodzakelijk geweest en dus de uitgebreide voorbereidingsprocedure ex artikel 3.10 Wro had moeten worden gevolgd, waarbij de natuuraspecten een nadrukkelijke rol moeten spelen, naast de aspecten van verkeer. 8. Conclusie: - Geen wijziging van ondergeschikte aard - Beheersverordening is onverbindend - Bouwplan in strijd is met het Bestemmingsplan en Beheersverordening - Procedure ex artikel 3.10 Wabo had moeten worden gevolgd. - Strijd met goede ruimtelijke ordening Mr J.W. Spanjer, advocaat te Heemstede.