Inspraak SOS in raadscommissie over Zelfpluktuin

Door SOS op ma, 14/11/2016 - 15:40

Zicht op Oosterend vanaf het Kaapsduin

Voorzitter, geachte aanwezigen,

Evenals bij de inspraak over het B&Y-terrein geeft SOS uw raad enkele principiële en procedurele 'nadenkertjes' mee over de Bebouwing Zelfpluktuin.

Net als bij de Manege in Hoorn is bij dit particulier initiatief sprake van strijdigheid met het Bestemmingplan. Het college stelt dat ook in haar raadsvoorstel. Geredeneerd vanuit het 'Algemeen Belang' en een 'Goede Ruimtelijke Ordening' is echter onvoldoende deugdelijk gemotiveerd waarom dit gebouw met drie verschillende functies  – wonen, opslag, verwerking – op deze locatie noodzakelijk of urgent is. Een privaat plezier, een nuttigheid of een 'gunfactor' zijn als zodanig onvoldoende motief om van het bestemmingsplan af te wijken. Dan is het hek van de dam en dit leidt tot precedentwerking, te beginnen bij de Manege. De hardheid van het verschijnsel ‘Bestemmingsplan’ is in het geding.

SOS bepaalt haar definitieve standpunt bij de tervisielegging van het ontwerp-bestemmingsplan, gehoord uw beraadslaging.

Dank voor uw aandacht.

Jaap Smit namens SOS