Inspraak SOS over nieuw plan B&Y-terrein

Door SOS op vr, 07/10/2016 - 12:01
West-Terschelling, B&Y-terrein. Foto Piet Zumkehr, augustus 2015

West-Terschelling, B&Y-terrein. Foto Piet Zumkehr, augustus 2015

Inspraak Raadscommissie 4-10-2016, B&Y-terrein

Voorzitter, geachte aanwezigen, SOS verwelkomt een andere invulling van het B&Y-terrein dan bedrijfsloodsen. Het is goed dat de gemeente daartoe initiatieven heeft genomen. Daarover is SOS positief. Het nu gepresenteerde plan lijkt echter op een ‘Joint Venture’ van gemeente en Segesta. Maar de verantwoordelijkheden van beide partijen verschillen. Segesta gaat als projectontwikkelaar naar goed liberaal gebruik ongetwijfeld voor ‘inkomsten-maximalisatie’. De gemeente is vanuit haar sociale doelstelling verantwoordelijk voor een ‘goede ruimtelijke ordening’. Voor deze gevoelige locatie bij het Groene Strand is dat van groot belang. Het gaat hier niet om een invullocatie ergens achteraf, zoals het voormalige Klu-terrein. SOS heeft daarom een paar vragen en opmerkingen:

1. Wat is de status van het voorliggende raadsvoorstel. Het gaat toch niet functioneren als een verkapte Verklaring Van Geen Bedenkingen?

2. Gezien de gevoelige locatie is een éigen set aan stedebouwkundige randvoorwaarden op zijn plaats. Dit zowel bestemmingsplan-technisch als kwa welstand/beeldkwaliteit. Meeliften met de grotere kaders als het Bestemmingsplan West (2012) en de Welstandsnota (2008) is misschien wel ‘met grote stappen snel thuis’, maar zal door hun ‘grofheid’ waarschijnlijk weer tot onrust leiden. Door uitsluiting van deze bouwvlek bij de bestemmingsplan-herziening West kan Segesta hier ook geen rechten aan ontlenen.

3. Wat betreft de ruimtelijke invulling en -functies van de locatie vraagt SOS naar de onderliggende motivering. Dit is bestuursrechtelijk van belang. Waarom naast een Wonen 1 ook een Wonen 2? En ook nog zeer dominant op een groot bouwoppervlak met een grotere hokhoogte. SOS vreest daardoor opnieuw een te massaal bouwvolume aan het waterfront. Dus waarom W1 en W2 in déze verhouding, niet vanuit commercieel oogpunt maar vanuit een goede ruimtelijke ordening?

4. De gemeentelijke Welstandsnota blijkt in de handen van architecten en welstandsadviseur Hûs en Hiem geen garantie voor een acceptabele vormgeving. Niet alles voegt zich als vanzelf naar de omgeving. Voor deze locatie zijn strakkere criteria noodzakelijk: naar bouwhoogte, bouwvolume, geleedheid, dakvorm en dakrichting, materiaal- en kleurgebruik, en detaillering. Het gaat om de ‘harmonie’ met de aanwezige dorpsomgeving en het Waterfront, zoals beschreven in de Welstandsnota. SOS zal daar zwaar op inzetten vanuit haar statutaire doelstelling ‘behoud van het eilander eigene’.

5. De woningen komen ‘buitendijks’ te liggen volgens de recente Legger van Rijkswaterstaat. Wat is de kans dat het bouwpeil om die reden hoger moet worden dan de huidige terreinhoogte? Het zou goed zijn het bouwpeil vast te leggen ten opzichte van NAP om ‘meegroeien’, en dus hogere bouw, te voorkomen. Dit komt op Terschelling ook wel eens voor.

Dank voor uw aandacht.

Hilmar Schurink, voorzitter SOS