Donateursbijeenkomst 2016

Door SOS op di, 09/08/2016 - 11:16
Terschelling. Donateursbijeenkomst september 2015

Donateursbijeenkomst september 2015

Donateursbijeenkomst 2016

De Algemene Donateursbijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 16 september 2016 om 19.30 (!) uur in het gebouw ‘De Kraak’, Burgemeester Reedekerstraat 56B op West. We zorgen voor een geluidsinstallatie en pondkoek. Donateurs die komen krijgen het boek ‘Eendekooien’ van Piet Lautenbach cadeau, zeer gewaardeerd beschikbaar gesteld door de uitgever Jan Pieter Kok, ook de vormgever van onze Miedbringers.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen door de secretaris

3. Notulen van de 53e donateurs-vergadering van 18 september 2015. Deze notulen staan in De Miedbringer van december 2015

4. Jaarverslag 2015. Dit jaarverslag staat in De Miedbringer van april 2016

5. Financieel verslag 2015 en Begroting 2016 en 2017. Deze staan in de Miedbringer van augustus 2016

6. Verslag kascommissie. Benoemen nieuwe kascommissie

7. Bestuursverkiezing. Statutair aftredend zijn de heren H.F.Schurink (voorzitter), J.A.Smit (secretaris) en J.van der Zee (lid). Allen stellen zich herkiesbaar

8. Miedbringer, website, Twitter, persberichten, bijeenkomsten, donateurswerving

9. Rondvraag 1: andere intern-organisatorische zaken

PAUZE 1 10. Voordracht door Egbert Zorgdrager, ‘Natuurboer’ te Formerum over: “Kansen voor Terschellinger Landbouw!”, met ruimte voor discussie

PAUZE 2 11. Bestuurlijke Bespiegelingen (column), Actuele Onderwerpen en de rol van SOS

12. Rondvraag 2: andere externe onderwerpen die aandacht vragen

13. Sluiting (ca. 22.30 uur)