Donateursvergadering 2015

Door SOS op wo, 09/09/2015 - 11:03

De Algemene Bestuurs- en Donateursvergadering wordt gehouden op vrijdag
18 september 2015 om 19.3uur (l) uur in het gebouw ‘De Kraak’ van MooiWeer
B.V., Burgemeester Reedekerstraat 56B op West.

De nieuwe burgemeester, Bert Wassink, is ook uitgenodigd.

AGENDA:

 • Opening door de voorzitter.
 • Mededelingen door de secretaris.
 • Notulen van de 52e donateurs-vergadering van 5 september 2014.
  Deze notulen staan in De Miedbringer van december 2014.
 • Jaarverslag 2014. Dit jaarverslag staat in De Miedbringer van april 2015.
 • Financieel verslag 2014 en Begroting 2015 en 2016.
  Deze staan in deze Miedbringer
 • Verslag kascommissie. Benoemen nieuwe kascommissie.
 • Bestuursverkiezing. Tussentijds aftredend is Gossen Smit, 27 jaar AB-lid van SOS.
  Als nieuwe leden van het Algemeen Bestuur stellen wij voor Gossen van Dieren (Formerum) en Jan Willem Spanjer (Haarlem).
 • Beeldvorming van SOS (Miedbringer, website, persberichten, bijeenkomsten e.d.)
 • Rondvraag 1: organisatorische zaken.

Pauze

Lezing van Freek Zwart (Staatsbosbeheer) die hij in mei 2015 hield voor een
Europees congres met als titel ‘Dynamisch kust(duin)beheer bij zeespiegel-
stijging’. Ruimte voor discussie.

Pauze

Interactie over in deze Miedbringer genoemde Ontwikkelvisie
en Actuele Onderwerpen (kritische beschouwingen).

Rondvraag 2: overige actuele onderwerpen.

Sluiting (ca. 22.3uur).