Verkorte inspraakreactie Campus 2 december 2013

Door SOS op ma, 02/12/2013 - 00:00

Stichting Ons Schellingerland (SOS) heeft op maandagavond ingesproken in de raadscommissie over het bestemmingsplan West-Campus.
De stichting vroeg bij de gemeenteraad aandacht voor nog een paar punten. Dit deed zij vanuit haar statutaire zorg voor 'het eilander eigene'.
SOS hoopt dat er voor de AAA-opleiding van het MIWB snel ook een Campus komt waar het eiland trots op kan zijn. Een verkeersveilige en landschappelijk aanvaardbare ontsluiting naar de Europalaan nabij hotel Schylge kan toch niet de belemmering zijn?

Bevolkingsbreed is over het Plan Campus nog geen zicht wat het inhoudt en te weeg zal brengen. Bijvoorbeeld over de landschappelijke aantasting van De Berg door de, door gemeente en projectontwikkelaar, gekozen ontsluiting rechtstreeks op de Hoofdweg op het hoogste punt. De kenmerkende duinrand met bebossing zal worden doorsneden en aangetast door invoegstroken. Verkeerstechnisch heeft de gekozen oplossing ook gevolgen, zowel voor auto's als voor overstekende fietsers en studenten. SOS schat in dat de kruising op De Berg blijvend onveilig zal zijn, omdat iedereen op dat punt naar de baai Dellewal kijkt en dus geen oog heeft voor kruisend en afslaand verkeer. Ook het fietspad sluit daar op de Hoofdweg aan.

De beide ontsluitingsalternatieven, via de Hoofdweg bovenlangs of via de Europalaan onderlangs, zijn door de gemeente niet gelijkwaardig onderzocht. Het argument van de gemeente dat de aansluiting op de Europalaan leidt tot mogelijke overlast voor bewoners en daarom vervalt, is niet onderbouwd. Voor het bewonerscollectief lijkt een ontsluiting op de Europalaan-hoog bespreekbaar. Ook pleitte Staatsbosbeheer eerder voor deze variant. Een tweede calamiteiten-ontsluiting is bij een project van deze omvang niet ongebruikelijk.

SOS zegt over het ontwerp-bestemmingsplan dat nu in behandeling is, dat tussen het voorontwerp- en het ontwerp-bestemmingsplan de maximale bouwhoogte is opgerekt van 19 meter naar 25 meter boven NAP. Hierover is niet met de gemeenteraad of de burgers gecommuniceerd. Voor de beeldvorming: dat biedt de mogelijkheid een gebouw neer te zetten over het totale bouwblok van 3000 m2 dat half zo hoog is als de Brandaris. Dus hoger is dan het nieuwe Landal-Europa.

Over het aspect Beeldkwaliteit en Welstand vindt SOS het vreemd dat de gemeente zegt, dat er bij de campus is gekozen om het bouwontwerp leidend te laten zijn voor het op te stellen beeldkwaliteitskader. Het lijkt dan alsof een programma van eisen wordt opgesteld nadat het gebouw is opgeleverd. Toetsingscriteria moeten vóóraf worden opgesteld om ontwerpers een 'richting' te geven. Die criteria hadden in mei 2013 al gereed kunnen zijn.
SOS betreurt de trage gang van zaken, maar is daarvan niet de oorzaak. Al in juli 2012 verzocht SOS de gemeenteraad om stedebouwkundige randvoorwaarden. Zo gebeurt het in de meeste gemeenten die met grotere bouwplannen te maken krijgen en garandeert de juiste rolverdeling en ontwerpkaders.

De stichting legt de verantwoordelijkheid voor de deugdelijke motivering en besluitvorming bij de gemeenteraad, en adviseert de hoofdontsluiting hoog op de Europalaan te laten aantakken, tevens de kortste weg naar de Zeevaartschool. Ook adviseert SOS de maximale bouwhoogte terug te leggen naar 19 m. De eilanders moeten zich realiseren dat er een zeer aanzienlijk bouwvolume zal ontstaan, ongeveer drie keer zo groot als de huidige campus op Dellewal en hoger dan Landal-Europa. En zoals de stichting vreest: niet achter de bomen wegvallend en dus het beeld van de baai Dellewal aantastend. SOS adviseert de gemeente het bouwontwerp openbaar te maken vóór de komende raadsvergadering.