Kwartaaljournaal augustus 2017

Door SOS op za, 05/08/2017 - 15:00

Kwartaaljournaal april tot augustus 2017.

De winter verliep op ons eiland erg droog. In het duingebied waren nauwelijks plassen water te zien en de meeste sloten bleven droog. En het voorjaar verliep niet anders. De hoeveelheid neerslag was minimaal. Dit maakte dat Terschelling dit voorjaar een van de droogste regio's van ons land werd. In de meimaand viel nauwelijks een druppel. In de maand juni vindt op ons eiland het Oerol-festival plaats en wat eigenlijk nooit voorkomt: er hoefde geen enkele voorstelling te worden afgelast vanwege regen. En nu we het over Oerol hebben, het aantal bezoekers is nog steeds stijgende. En de directie van Oerol zal op zoek moeten naar een ander festivalterrein. De eigenaar van de Westerkeijn is namelijk voornemens het terrein te gaan bebouwen met zomerwoningen. Maar beste lezer, ik dwaal af en ga gauw beginnen met datgene waar dit artikel voor bedoeld is.

Op 23 maart zijn we aanwezig bij een vergadering van de BeheersOverlegGroep (BOG).

Op 28 maart vond een raadsvergadering plaats. Op het Oerol-terrein zal geen hotelbouw plaatsvinden, maar in plaats daarvan zullen er recreatiewoningen verschijnen, besliste de raad. Ook besliste de raad positief over de voorgenomen bouw van een bedrijfswoning in de Zelfpluktuin te Hoorn. Verder bleek dat de raad het idee omarmt voor de bouw van z.g. 'Tiny Houses' voor permanente bewoning.

Op 29 maart participeerde SOS in een burgerbijeenkomst in de raadzaal over het zonnedak op de werkhaven.

Op 4 april vond een raadscommissievergadering plaats. De raadsfracties keurden het plan om 'tiny houses' te bouwen op een perceel weiland naast de Pizzeria te Halfweg af. En we hoorden dat Oerol dit jaar toch nog voor het laatst gebruik mag maken van het Westerkeyn-terrein. 

Op 5 april zijn we aanwezig bij de planvorming rond de Tonnenloods.

Op 18 april kwam de raad weer voor vergadering bijeen en opnieuw kwam het onderwerp 'tiny houses' aan de orde.

Op 20 april was er een inloopmiddag over het B&Y-terrein aan het Groene Strand. De projectontwikkelaar presenteerde drie ontwerpen waaruit een keuze kon worden gemaakt. Terzelfder tijd is er een terugkoppeling over het Masterplan Haven. 

Op 2 mei werd in de raadscomissievergadering gesproken over de aanleg van een zonnepark op een weiland te Hee.

Op 23 mei besliste de raad dat de aanleg van het zonnepark te Hee door mocht gaan. Verder stonden er diverse begrotingen op de agenda, maar die zijn voor ons niet zo interessant.

Op 30 mei kwam de raad weer ter vergadering bijeen. Gesproken werd over sluitingstijden van horecagelegenheden. En er werd gediscusieerd over de bouw van een schapenstal aan het Sedtsyspad, zuid van Formerum en aan de rand van de polder. 

En op 31 mei zijn we aanwezig in de ET-10, waar door de gemeente een informatieavond werd belegd over de toekomst van Dellewal. De gemeente wil haar grondbezit aldaar het liefst zo snel mogelijk verzilveren via woningbouw. Dan is er een stichting die de Baai het liefst in oorspronkelijke staat wil houden. En vervolgens is er een hoteleiegenaar die het liefste zijn hotel in oostelijke richting wil uitbreiden. Er was een flinke opkomst en de voorkeur van het publiek ging merendeels uit om de Baai zoveel mogelijk onbebouwd te laten. 

Op 1 juni kwam het algemeen bestuur van SOS ter vergadering bijeen.

En op 6 juni waren we aanwezig bij een raadscommissievergadering waar het Masterplan en het ontwerp-bestemmingsplan voor het havengebied werden besproken. Dit plan behelst het hele gebied vanaf het Groene Strand en de Plaat tot aan het Lichtje. Dus inclusief de gehele Baai Dellewal. SOS spreekt in over het B&Y-terrein. 

Op 7 juni kreeg deze veradering nog een vervolg, waarin we te horen kregen dat de gemeente voornemens is de oude campus (voormalig hotel Victoria) geschikt te maken voor bewoning resp. verhuur.

Op 8 en 9 juni waren we uitgnodigd door Oerol en aanwezig bij respectievelijk de openingsbijeenkomst en -voorstelling van Oerol.

Op 20 juni kwam de raad voor een vergadering bijeen. Er werd besloten tot een Coördinatieregeling voor het B&Y-terrein op het Groene Strand. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning worden dan gelijk behandeld, ook door de Raad van State. En de raad besloot positief over de bouw van de schapenstal aan de rand van de polder ten zuiden van het dorp Formerum.

Op 26 juni waren we aanwezig bij een raadscommissievergadering. Er wordt gedebatteerd over de beleidsvisie zonnevelden. Zo zou er een overkapping kunnen komen over de parkeerterreinen nabij de haven. En ook zou het parkeerterrein bij Paal Acht overkapt kunnen worden met zonnepanelen. Toch blijkt de raad verdeeld over deze plannen. De Jaarrekening 2016 is afgesloten met een positief resultaat van 386.000 euro en dat betekent dat wij financieel gezien weer een gezonde gemeente zijn. Vervolgens wordt nog gesproken over de Kadernota. De gemeente wil gedurende de zomermaanden een toilet in de dorpskern van Midsland realiseren om wildplassen te voorkomen. Het college zal een notitie schrijven over het voortbestaan als zelfstandige gemeente. 

Op 27 juni (de dag erna) werd een raadsvergadering belegd waarbij opnieuw werd gediscussieerd over het ontwerp-bestemmingsplan Havengebied. Verder besloot de raad dat het nieuw te bouwen strandpaviljoen te West aan Zee een oppervlak mag krijgen van 997 m². En de wethouder deelde mee dat de Stichting Natuurherstel Baai Dellewal schriftelijk is ingelicht dat voor 1 oktober 75% van 2,2 miljoen euro - zijnde de boekwaarde van de grond van de voormalige dancing Dellewal - bij de gemeente binnen moet zijn om meegenomen te worden in de afwegingen van alternatieven. De rest van het geld komt dan later wel, eist de raad. 

Op 4 juli vindt de laatste raadsvergadering plaats alvorens op zomerreces te gaan. Eerst komen de Kadernota en de Jaarrekening 2016 aan de orde. Vervolgens wordt gesproken over de beleidsvisie Zonnevelden. De raad beslist bij amendement dat er geen zonnepanelen zullen verschijnen boven parkeerterreinen van het havengebied. Ook wil men geen zonnevelden in de polder en de binnenduinrand. De raad geeft het college opdracht om in overleg te treden met Staatsbosbeheer om te bekijken of er in het duin- en bosgebied grotere en bredere locaties voorhanden zijn. Vervolgens wordt afscheid genomen van wethouder De Jong. Deze heeft in een andere gemeente werk gevonden. Hij wordt opgevolgd door de heer Van Leunen, tot dan ambtenaar bij de gemeente.

Jaap Smit, secretaris SOS.

Bron: De Miedbringer, jaargang 56, augustus 2017, 1708-199, pag. 14 -18.